РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Административен съд  Пловдив

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 126

гр.Пловдив,  15 .  01 . 2014г.

 

Административен съд – Пловдив,VI състав, в закрито заседание на петнадесети  януари през две хиляди и четиринадесета година в състав :

                                                                                                                                                                        Административен  съдия : Здравка Диева

 

Като разгледа  адм.д.№ 3948/2013г., взе предвид следното :

Производство по реда на чл.290 и сл. от АПК и Глава Тринадесета от същия Кодекс.

Общински съвет – Родопи, представлявано от Председателя Г.Т. обжалва Постановление на ЧСИ от 23.09.2013г. по изп.д.№ 473/2013г. за налагане на глоба.

Твърди се назаконосъобразност на постановлението и е поискана отмяната му.

Според доводите в жалбата : 1. Оспореното постановление е издадено в недопустимо производство и от страна на ОбС-Родопи е подадено искане – възражение до ЧСИ за прекратяването му, по което липсва произнасяне. С Решение № 1515/06.10.2011г. на АС-Пловдив по адм.д.№ 2351/2010г. е отменено Решение № 781 на Общински Съвет – Родопи, прието с Протокол № 39 от 21.10.2010г., с което по постъпило мотивирано пред­ло­жение на ОСЗГ – Родопи са определени земеделските земи от общинския поземлен фонд на Община Родопи, които се предоставят за обезщетяване на собствениците в съответствие с постъпилите искания за обезщетяване със земеделска земя; преписката е върната на административния орган – ОбС-Родопи за решаване на въпроса по същество при спазване на задължителните указания в съдебния акт. От това следва, че съдебното решение не съдържа изпълняемо материално задължение като процесуална предпоставка за допустимост на принудително изпълнение и незаконосъобразно е квалифицирано като неизпълнение на незаместимо притезание – действие /аргумент от чл.267 АПК/. Счита се, че неизпълнеине на незаместимо действие е налице когато съдът задължава административния орган да издаде административен акт, а не когато се отменя незаконосъобразен акт и се връща преписката за ново разглеждане при спазване на задължителните указания и закона. Твърди се, че принудителното изпълнение е способ за изпълнение на изискуемо задължение, тъй като то замества дължимо, но неосъществено доброволно изпълнение, какъвто не е настоящия случай. Поддържа се, че липсва надлежно изпълнително основание, удостоверяващо изискуемо и подлежащо на изпълнение задължение от страна на ОбС-Родопи, поради което изпълнителното дело е недопустимо и е опорочено основанието за издаване на постановлението за налагане на глоба. 2. Твърди се и наличие на основание за прекратяване на изп.дело по см. на чл.282 ал.1 т.1 АПК – лицето Ю.Б. не се явява взискател, тъй като по см. на чл.274 АПК не е страна – посочена в изпълнителното основание . В тази вр. е посочено, че Б. е ползвал възможността да иска изпълнение на съдебното решение по реда на чл.304 АПК /ч.адм.д.№ 2263 от 2012г. на АС-Пловдив – с Разпореждане № 8936/2012г. е оставено без уважение заявлението на жалбоподателя за налагане на глоба/. 3. Поддържа се, че в хипотеза на допустимо изпълнително производство – ОбС-Родопи  в рамките на своите правомощия е предприел всички необходими действия в изпълнение указанията на съда – адм.д.№ 2351/2010г. : След влизане в сила на съдебното решение – 11.11.2011г., на 30.12.2011г. в Община Родопи е постъпило предложение на Началника на ОСЗГ с информация за размера, вида, характера и местонахождението на земите от общинския поземлен фонд за обезщетяване на правоимащите собственици, което е разгледано от комисия и с Решение № 138, прието с Протокол № 13/28.06.2012г. ОбС-Родопи е определил земеделските земи от ОБФ за обезщетяване на собствениците по реда на §27 ПЗР ЗИД ЗСПЗЗ и § 46 ПЗР към Постановление № 139 от 13.05.2011г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ, съгласно приложени списъци с имоти по землища-неразделна част от решението. Последното е оспорено от Б. пред АС-Пловдив – адм.д.№ 2261/2012г. и решението на ОбС било върнато на Областен управител – Пловдив. При тези обстоятелства е прието последващо решение № 225, прието с Протокол № 14 от 19.07.2012г., с което ОбС-Родопи е отменил решение № 138/28.06.2012г.  В процедурата по обезщетяване ОбС-Родопи е приел решение № 303, прието с Протокол № 22/07.12.2012г., което е съдебно оспорено и е образувано адм.д.№ 962/2013г., АС-Пловдив.

Към жалбата е представено Решение № 303 от 07.12.2012г., с което се твърди административният орган да е изпълнил задължение във вр. с обезщетяване на собствениците. С оспорване на РОС № 303/07.12.2012г. Б. защитил правния си интерес, а до произнасяне на съда нито един орган не може да решава спорния въпрос, като се твърди, че от страна на ОбС-Родопи не е налице умишлено бездействие.

ЧСИ рег.№ 827 на КЧСИ на РБ /изп.дело № 20138270400473/ счита жалбата за недопустима поради неотстранени нередовности – неплащане на такса за администриране на жалбата от ЧСИ и непредставени екземпляри от същата.

Алтернативно поддържа неоснователност на жалбата поради задължение за незаместимо действие, което не може да бъде извършено от друго лице/организация.

1. С Постановлението от 23.09.2013г., на ОбС-Родопи е наложена глоба в размер на 100 лв. поради виновно неизпълнение на нареждане на ЧСИ В.А., обективирано в Покана за доброволно изпълнение /ПДИ/ изх.№ 7770/22.08.2013г., изпратена вследствие и за изпълнение на съдебно решение № 1515/06.10.2011г. по адм.д.№ 2351/2010г., влязло в сила на 11.11.2011г., която ПДИ е връчена на 23.08.2013г., с което умишлено бездействие се забавя процедурата по удовлетворяване притезанието на взискателя.

Постановлението е издадено на правно основание чл.290 АПК.

Покана е основана на чл.271 АПК и изпълнителен титул – цитираното съдебно решение № 1515 по адм.д.№ 2351/2010г. В поканата за доброволно изпълнение е посочен 14 – дневен срок, след изтичане не който се пристъпва към принудително изпълнение, като на основание чл.290 АПК се налагат глоби в определените от АПК размери за всяко неизпълнение  - с налагане на санкцията всяка седмица – до изпълнение на постановеното задължение /действие/.

Съгласно чл. 290 АПК : При виновно неизпълнение органът по изпълнението налага на длъжностните лица, изпълняващи функциите на държавен орган, глоба от 50 до 1200 лв. седмично до изпълнение на задължението за определено действие. Ако задълженият орган е колективен, на членовете му, гласували за изпълнение на задължението, глоби не се налагат; ал.2 - Глобите по ал. 1 се налагат и при всяко неизпълнение на задължението за въздържане от действие; ал.3 - Глобите по ал. 1 се налагат от органа по изпълнението, без да се спазва редът за установяване на административните нарушения и налагане на административните наказания, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания и в този кодекс; ал.4 - Наложените глоби подлежат на обжалване по реда на раздел VI.

2. Няма спор за наличие на влязло в сила съдебно решение, въз основа на който изпълнителен титул е образувано изп.д.№ 20138270400473 на ЧСИ.

Производството по реда на чл.294 и сл. АПК е специално – Дял Пети от Кодекса е наименован “Изпълнение на административните актове и съдебните решения”.  Основата на регламентираните отношения – административно правни, разграничава ясно случаите, в които се прилага АПК и са изключени ДОПК и ГПК – чл.269, както и едновременно водене на изпълнителните производства срещу същия длъжник – чл.270 АПК, като цитираната разпоредба подчертава независимостта на изпълнителните производства по АПК.

Отговорността за неизпълнение на влезлите в сила съдебни решения по административни дела е уредена в дял V "Изпълнение на административните актове и съдебните решения" от АПК. Реализацията й предполага наличие на висящо изпълнително дело и изключва приложимостта на производството по чл. 145 и сл. АПК. Според чл. 267 АПК на изпълнение по реда на дял V подлежат изискуемите задължения, породени от изпълнителните основания, предвидени в кодекса или в друг закон. Изпълнителни основания, наред с останалите посочени в чл. 268 АПК са и влезлите в сила решения, определения и разпореждания на административните съдилища. Съобразно чл. 276 ал. 1 и ал. 2 АПК, изпълнителното производство започва служебно по инициатива на органа, който е издал или е трябвало да издаде административния акт, съответно - по инициатива на горестоящия орган, прокурора, омбудсмана или по писмена молба на заинтересован гражданин или организация, а орган по изпълнението срещу административен орган, според чл. 271 ал. 1 т. 2 АПК е съдебният изпълнител, в чийто съдебен район е местоизпълнението на задължението.

При наличие на образувано изпълнително производство – както е в случая, виновно неизпълнение на задължението на административния орган в установен в изпълнителното основание срок, може да бъде санкционирано по реда на чл. 290 АПК. Лицето, в полза на което изпълнението следва да бъде осъществено не може в отделно производство, с жалба по чл. 145 и сл. АПК, да претендира отмяна на мълчалив отказ при неизпълнението на влязло в сила съдебно решение постановено по административно дело /в този смисъл Определение № 3013 от 28.02.2011 г. на ВАС по адм. д. № 1489/2011 г., IV о.; др./.

2.1. Формално изпълнителното производство е допустимо. Поканата за доброволно изпълнение следва началото на изпълнителното производство и е законово условие за последващите изпълнителни действия - чл. 277 АПК.

Предвидено е, че влязло в сила постановление за отказ да бъде прекратено изпълнителното производство, не е пречка за предявяване на иска по чл.292 АПК /чл.282 ал.4 АПК/. Съображенията за прекратяване на изпълнителното производство следва да произтичат от обхвата на чл.282 АПК и се поставят пред органа по изпълнението.

Доводите за недопустимост на изпълнителното производство по двете основни твърдения в жалбата, съдът не приема за основателни.

2.2. Оспорването е допустимо. Жалбата не е от трето лице в обхвата на чл. 295 АПК , поради което се разглежда по реда на чл. 297 ал.1 АПК. Подадена е в срок и от адресат на акт, подлежащ на оспорване.

Доводите на ЧСИ за недопустимост на жалбата не са основания по АПК за оставянето й без разглеждане от съда.

3. Съгласно чл. 294 АПК на обжалване подлежат всички постановления, действия и бездействия на органа по изпълнението. Орган по изпълнението в случая е ЧСИ и на основание чл.290 ал.4 вр. с чл.294 АПК – постановлението за налагане на глоба подлежи на обжалване пред съда.

4. Налице са доказателства за изпълнение на съдебното решение – цитираните в жалбата и приложени към делото актове /административни и съдебни/, поради което основанието за наложена глоба е опровергано.

В Разпореждане № 8936/05.11.2012г. на Председателя на АС – Пловдив са цитирани в последователност актове и действия, предприети от ОбС-Родопи, издадени и предприети в рамките на правомощията на съвета. С цитираното Разпореждане в производство по реда на чл.306 АПК е оставено без уважение заявлението на Б. основано на чл.304 ал.1 и ал.2 АПК – да бъде издаден акт на Председателя на ОбС-Родопи за неизпълнение на Решение № 1515/06.10.2011г. по дам.д.№ 2351/2010г. на АС – Пловдив.

С Решение № 303/07.12.2012г., ОбС – Родопи е отхвърлил Предложение от 30.12.2011г. на Началника на ОСЗ – Родопи за предложени имоти за обезщетяване на собственици по реда на § 27 ПЗР към ЗИД ЗСПЗЗ и § 46 ПЗР към Постановление № 139 / 13.05.2011г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ, поради констатация – „имотите не са подходящи за обезщетяване“, тъй като представляват терени – пътища, канали, залесени територии и т.н., като голяма част от имотите в обхвата на предложението са възбранени от ЧСИ по изпълнителни дела срещу Община Родопи, частично продадени от ЧСИ.

За всеки имот, квалифициран като неподходящ за обезщетение е посочено основанието за това /в отделно приложение/.

С т.2 от решението на ОбС-Родопи Предложението е върнато на ОСЗ Родопи, съвместно с експерти от общинската администрация на Община Родопи и членовете на ПК по законност към ОбС-Родопи – да изработи и внесе нови списъци за обезщетяване на правоимащите собственици.

Следва извод за фактическа преценка от страна на ОбС, която не ограничава, а ползва правоимащите лица – цели реално осъществяване на обезщетителната процедура.

4.1. Според данните по делото и постановлението на ЧСИ, е била налице необходимост да се приведе в изпълнение от страна на Общински съвет - Родопи съдебно решение и колективният орган – ОбС извършил определени действия в последователност.

Изпълняемостта на съдебни решения от страна на колективния орган – общински съвет е свързана и с въпроса за юридическата компетентност при изготвяне на проекта на решение, което подлежи на обсъждане и приемане. При пряко прилагане на принципите за законност и съразмерност /чл. 4 и чл. 6 от АПК/, Общински съвет - Родопи е следвало в разумен срок да приключи процедурата. Това е сторено, предвид данните за започнало административно производство към 30.12.2011г. – след влизане в сила на съдебното решение на 11.11.2011г.  Последователността от действията потвърждава тезата за предприемането им своевременно в рамките на правомощията на съвета – така РОС № 303/27.09.2013г. е прието след отмяна на предходно решение № 138/28.06.2012г. Съдебното оспорване на решение № 303 не преодолява фактът на приемането му след изброените в жалбата действия, доказани с представените писмени доказателства.

Тоест, изпълнение на съдебното решение е започнало своевременно и с оглед естеството на обезщетителната процедура е приет акт на ОбС-Родопи – преди изпращане на поканата за доброволно изпълнение и постановлението за налагане на глобата.

ОбС се състои от постоянни и временни комисии и в своята пряка дейност осъществява взаимодействие с общинската администрация и други компетентни органи. Няма спор, че съвета е задължен със съдебното решение, но следва да бъде съобразена установената със ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ процедура, анализирана от АС – Пловдив в съдебния акт от 06.10.2011г. Административната фаза е в ход, като предложението на общинската земеделска служба е от съществено значение за издаване на краен акт от ОбС.

4.2. В случая съдът е върнал преписката на административния орган за издаване на ново решение съобразно задължителните указания, дадени в мотивите на решението – “Въз основа на изложеното обжалваният административен акт следва да бъде отменен, като се върне преписката на административния орган за издаване на ново Решение съобразно указанията, дадени в мотивите на решението, при от­чи­тане и последващите законодателни промени в тази област.”.

Конкретните данни водят до извод, че обжалваното постановление за налагане на глоба по реда на чл. 290 от АПК по изпълнително дело № 20138270400473 на ЧСИ В.А. е издадено, без към момента на издаването му да са били основания за предприемане на действия по принудително изпълнение.

Жалбата е основателна и постановлението следва да бъде отменено като незаконосъобразно.  

Мотивиран така и на основание чл.298 АПК, Съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

Отменя Постановление от 23.09.2013г. по изпълнително дело № 20138270400473 на ЧСИ В.А. за налагане на глоба в размер на 100 лв. на Общински съвет – Родопи.

Решението  не подлежи на обжалване.

 

 

 

Административен съдия :