Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 261/27.01.2014 г.

 

гр. Пловдив

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Административен съд-Пловдив, ХХІІІ състав, в открито заседание на четиринадесети януари през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    НЕДЯЛКО БЕКИРОВ

ЧЛЕНОВЕ:              1. АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ

2. ЗДРАВКА ДИЕВА

 

при секретаря Д.Караиванова и при участието на прокурора Михов, като разгледа КНАХД № 3976 по описа на съда за 2013 г., докладвано от СЪДИЯТА МИТРЕВ, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл. 63, ал.1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

Образувано е по касационната жалба на Л.Ш.П. *** против Решение № 277 от 03.12.2013 г., постановено по НАХД № 683/2013 г. по описа на Районен съд – Асеновград.

С обжалваното решение, Районен съд – Асеновград изменил НП № 1333/30.09.2013г. издадено от Началника на РУ „Полиция“ Асеновград, в частта, с която на основание чл. 174, ал. 1 от ЗДвП на касатора е наложено административно наказание  ГЛОБА в размер на 1 000 лв. (хиляда лева ) за нарушение по чл.5, ал.3, т.1 от Закона за движението по пътищата, като намалил размера на наложеното административно наказание ГЛОБА от 1 000 лв. на 500 лв. (петстотин лева) и потвърдил НП в останалата му част, с която е постановено лишаване от право да се управлява моторно-превозно средство за срок от 10 месеца.

В жалбата се навеждат касационни основания за постановяването на атакуваното решение при неправилно приложение на материалния закон. Иска се отмяна на решението и постановяването на друго, с което да се отмени изцяло обжалваното наказателно постановление.

Ответникът по касационната жалба не взема становище.

Представителят на Окръжна прокуратура – Пловдив изразява становище за неоснователност на касационната жалба. Предлага решението на Районния съд да бъде оставено в сила.

Настоящият съдебен състав приема, че  разглежданата касационна жалба се явява подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, следователно е допустима.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

С оглед разпоредбата на чл. 220 от АПК, прилагането на материалния закон следва да бъде преценено въз основа на следните факти, установени от районния съд.

На 14.09.2013г. около 02:10 ч. в гр.Асеновград, на ул.”Цар Иван Асен ІІ”, е спрян за проверка лек автомобил “Ауди  А-4” с ДК № ********, управляван от жалбоподателя. При проверката на водача за употреба на алкохол с техническо средство “Алкотест Дрегер” 7510 с фабр. № ARBA 0090, техническото средство отчело наличие на алкохол в кръвта на водача в размер на 0,91 промила. Бил издаден талон за медицинско изследване, чиито предписания водачът не изпълнил. Въз основа на тези констатации е съставен АУАН , който нарушителят подписал без възражения и е издадено атакуваното пред съда НП.

Районният съд е приел за категорично установено, че съставеният АУАН и издаденото въз основа на него процесно наказателно постановление не страдат от съществени пороци, допуснати при провеждане на административнонаказателното производство. Възприел е също така и тезата, че извършеното нарушение се потвърждава безспорно от събраните по делото доказателства. Счел е, че при определяне размера на наказанието „глоба“ административнонаказващият орган не е преценил наличието на смекчаващи отговорността обстоятелства и данните за личността на нарушителя –  нарушението е извършено за пръв път, младата възраст на нарушителя и материалното му състояние. Поради горното е постановил обжалвания съдебен акт, с който е изменил наказателното постановление в частта на наложеното наказание глоба от 1 000 лв. на 500 лв. и потвърдил наложеното наказание лишаване от правоуправление за 10 месеца.

Касационният състав счита, че обстоятелствата по делото са изяснени с оглед събраните доказателства и налагат обоснован извод, до който е достигнал и въззивният съд, че касаторът е извършил вмененото му нарушение. Изцяло се споделят изложените в тази връзка мотиви на Районен съд – Асеновград, поради което същите не следва отново да бъдат преповтаряни. При провеждане на съдебното следствие не са внесени каквито и да било съмнения в правилността и законосъобразността на действията на контролните органи, както и в констатираните от тях факти. Постановявайки решението си, Районният съд е сторил това въз основа на всестранно изяснена фактическа обстановка и е достигнал до верни изводи относно приложимостта на разпоредбите на закона. Наложените наказания на основание чл. 174, ал. 1 от ЗДвП се възприемат за справедливи от настоящия съдебен състав предвид високата концентрация на алкохол в кръвта на нарушителя, близка до стойностите, при които деянието е криминализирано и подлежи на наказание по НК.

С оглед на гореизложеното, настоящият състав намира, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде оставено в сила.

 

Воден от горното, на основание чл. 221, ал. 2, предл. първо от АПК, във връзка с чл. 63, ал.1, изр. 2 от ЗАНН, съдът

 

Р  Е   Ш  И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 277 от 03.12.2013 г., постановено по НАХД № 683/2013 г. по описа на Районен съд – Асеновград.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1./п/

 

 

 

2./п/

 

 

Вярно с оригинала

 

Секретар:

 

АМ