Р Е Ш Е Н И Е

 

№. 205

 

гр. Пловдив, 20 януари 2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХХІІІ-ти състав, в открито заседание на четиринадесети януари, две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

ЧЛЕНОВЕ:                                                                          АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ,

ЗДРАВКА ДИЕВА,

при секретаря Д.Караиванова и с участието на прокурора Борис Михов, като разгледа докладваното от председателя Н. Бекиров административно, касационно дело №3982 по описа на съда за 2013г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.326а от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и чл.31, ал.1 от Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга (Функционални спецификации).

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), представлявана от юрисконсулт А.П.- пълномощник и “Българска телекомуникационна компания” АД (“БТК” АД), със седалище и адрес на управление *****, представлявано от адвокат С.Т.- пълномощник, обжалват Решение №2963 от 11.11.2013г. по Н.А.Х дело №3879 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013г., ХVІІ-ти наказателен състав, с което е изменено наказателно постановление (НП) с №270 от 18.05.2013г., издадено от председателя на КРС, с което на “БТК” АД е наложена имуществена санкция в размер от 60 000,00 лева.

Комисията за регулиране на съобщенията претендира отмяна на решението на районния съд поради неправилност и постановяване на решение по същество, с което да се потвърди изцяло процесното НП.

“БТК” АД претендира отмяна на решението на районния съд поради неправилност и постановяване на решение, с което да се отмени изцяло НП. Алтернативно се поддържа искане за намаляване на санкцията до минимално предвидения от закона размер. Изразява становище за неоснователност на касационната жалба на КРС.  

Окръжна прокуратура- Пловдив, чрез прокурор Борис Михов, изразява становище за неоснователност и на двете жалби. 

Касационният съд, като извърши преглед на обжалваното съдебно решение, във връзка със сочените касационни основания, констатира следното:

Касационните жалби са подадени в предвидения от закона срок и от страни по първоинстанционното производство, спрямо които решението е неблагоприятно, поради което се явяват допустими. Разгледани по същество и двете жалби са неоснователни.

Съдът приема за установено по делото, въз основа на фактическите констатации на първоинстанционния съд и приетите по делото доказателства, че на 25.09.2012г., в гр. Пловдив, “Мак Силика” ООД, чрез К.Ц.Ц.- управител на търговското дружество, абонат на мобилен телефонен номер ********, предоставен му от “БТК” АД /VIVACOM/, подава пред “Мобилтел” ЕАД /M-TEL/ заявление с №MTEL2012092410065225 за пренос на общо 27 мобилни телефонни номера, между които и посоченият по-горе. На същата дата /24.09.2012г./ приемащият доставчик “Мобилтел” ЕАД изпраща заявление за пренасяне с №MTEL2012092410065225 до даряващия доставчик “БТК” АД, касаещо процесния мобилен номер. На 27.09.2012г. “БТК” АД отказва преносимост на номера, като посочва в служебната кореспонденция до приемащия доставчик код “0005”- неплатени фактури. На 03.10.2012г. в КРС постъпва жалба с Вх.№14-00-4003 от страна на “Мак Силика” ООД относно отказа за преносимост на посочения по-горе мобилен телефон. По жалбата на “Мак Силика” ООД е извършена проверка от служители на КРС, в рамките на която проверка е установено, че към 10.10.2012г. процесният мобилен телефонен номер не е пренесен в мрежата на “Мобилтел” ЕАД. За резултатите от проверката е съставен Констативен протокол №П-ТК-058 от 10.10.2012г. На 15.10.2012г. е извършена нова проверка от служители на КРС, в рамките на която проверка е установено, че към датата /27.09.2012г./ на отговора с код “0005”- неплатени фактури “Мак Силика” ООД не е имало неплатени фактури към “БТК” АД, тъй като по фактура с №00134337782 от 15.09.2012г. е направено плащане на 26.09.2012г.; освен това заявеният за пренос мобилен телефонен номер ******** все още не е пренесен. За резултатите от проверката е съставен Констативен протокол с №П-ТК-060 от 15.10.2012г.

На база констатациите от двете проверки, на 23.11.2012г. е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) с №П-525, с който постановеният на 25.09.2012г. отказ за преносимост на мобилен телефонен номер ******** от страна на “БТК” АД се квалифицира като административно нарушение по смисъла на чл.326а, във връзка с чл.31, ал.1 от Функционалните спецификации.

По делото липсват доказателства за направено възражение против съставения АУАН, след което е издадено процесното НП.

Районният съд правилно възприема фактическата обстановка по делото и на базата на верните фактически констатации прилага закона правилно, като изменя размера на наложеното наказание с НП от неговия максимален размер /60 000 лева/ до размер от 10 000 лева. Подробно изложените съображения от районния съд, мотивирали решението му, се споделят от настоящата инстанция, поради което не е нужно повторното им излагане.

Що се отнася до възражението на КРС, че процесното нарушение засяга във висока степен обществените отношения, свързани с преносимостта на номерата и се характеризира с висока степен на обществена опасност, и съответно “БТК “АД следва да бъде санкционирано с максимално предвидения размер на имуществената санкция, то същото не може да бъде споделено.

Преносимостта на мобилните номера между различни доставчици на обществена мобилна телефонна услуга е само част от обществените отношения, регулирани с нормите на ЗЕС. В случая, “Мак Силика” ООД, макар и да е претърпяло неудобства в резултат на забавеното осъществяване на преносимостта на ползвания от негова страна мобилен телефонен номер не е било лишено изобщо от възможността да ползва този номер. Посоченото обстоятелство не позволява по несъмнен начин да се приеме, че деянието на “БТК” АД е с висока степен на обществена опасност.

На следващо място, предвид обстоятелството, че жалбоподателят доказано е инкриминирал и други нарушения от вида на процесното, и при съобразяване с целите на административното наказание по смисъла на чл.12 от ЗАНН, а именно- да се предупреди и превъзпита нарушителят към спазване на установения правен ред и се въздействува възпитателно и предупредително върху останалите граждани, намира алтернативно заявеното искане за изменение на санкцията до минимално предвидения от закона размер за неоснователно.

От своя страна, определеният от районния съд размер на имуществената санкция от 10 000 лева настоящата инстанция приема за достатъчен за постигане целите на наказанието.

Поради изложените съображения, съдът не констатира наличие на касационно основание, поради което жалбите се явяват неоснователни и не следва да бъдат уважени, а решението на районния съд, като валидно, допустимо и правилно следва да се остави в сила.

Ето защо и на основание чл.222, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2963 от 11.11.2013г. по Н.А.Х дело №3879 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013г., ХVІІ-ти наказателен състав, с което е изменено наказателно постановление №270 от 18.05.2013г., издадено от председателя на КРС, с което на “БТК” АД е наложена имуществена санкция в размер от 60 000,00 лева.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/…………….

 

ЧЛЕНОВЕ:     1…/п/……………

 

2…/п/……………

 

 

Вярно с оригинала

 

 

Секретар:

 

 

НБ