П Р О Т О К О Л

                                   №271

 

                                23.01.2013 г.,  гр.  Пловдив,

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ административен състав в публично съдебно заседание на двадесет и трети януари две хиляди и тринадесета  година, в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:МАРИАНА МИХАЙЛОВА

                                            

Секретар:  С.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от председателя МАРИАНА МИХАЙЛОВА

АХ  дело № 3131 по описа за  2012  г.,

 

На именното  повикване в 14.03  часа се явиха:

 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ   Т.Ф.Х., редовно  уведомен за днешното съдебно заседание, се явява лично и с адв. А. с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ  ДИРЕКТОР  НА РУСО – ПЛОВДИВ,   редовно уведомен за днешното съдебно заседание, не се явява, представлява се от юрк.К. с пълномощно по делото.

СВИДЕТЕЛЯТ И.Х.У., нередовно призована. Получено е писмо от кметството на с. Ягодово че лицето е тежко болно и се намира продължително време в болница и по тази причина  призовката не е връчена на този адрес. На адреса в с. Куртово Конаре, призовката до свидетеля е върната в цялост с отбелязване, че лицето живее в с. Ягодово.

АДВ.А.: От името на доверителката ми правя искане за оттегляне на жалбата.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Заявявам пред съда, че оттеглям жалбата си.

ЮРК.К. Нямам възражение по оттегляне на жалбата. Но моля да ми се присъди юрисконсултско  възнаграждение в полза на ТП на НОИ – Пловдив, което да бъде съобразено с материалния интерес по делото.

АДВ.А.: Считам, че искането за присъждане на юрисконсултско възнаграждение е неоснователно, поради това, че делото не представлява сложност и не са извършвани процесуални действия.Моля да се отхвърли това искане.

СЪДЪТ, с оглед изявлението на жалбоподателя за оттегляне на  оспорването, с което е сезиран съда по смисъла на чл.155 от АПК, намира че са налице предпоставките на чл.159, т.8 от АПК за прекратяване на производството, по което е образувано настоящото дело.  Налице е категорична воля за сезиране на съда, заявена лично от жалбоподателя в днешното съдебно заседание, която следва да бъде зачетена, като се прекрати образуваното производство по настоящото дело.

 При този изход на спора, и с оглед изрично направеното искане от страна на пълномощника на ответника, съдът намира, че на основание чл.143, ал.4 от АПК, следва да му бъде присъдено възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита, по смисъла на чл.7, ал.2, т.3, във вр. с чл.8 от Наредба № 1 от 2004г. за минималните размери на адвокатските  възнаграждения.

ВОДИМ ОТ ГОРНОТО

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И

ОСТАВЯ без разглеждане подадената жалба от Т.Ф.Х. ***, против Решение №274 от 10.09.2012 г. на Директора на РУСО – Пловдив.

ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 3131/2012 г. по описа на Административен съд – Пловдив, ХІІ състав.

ОСЪЖДА Т.Ф.Х.,***, ж.к.Тракия №182, вх.А, ет.2, ап.8, да заплати на ТП на НОИ – Пловдив, сумата в размер на 582, 92 лв., съставляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита, по смисъла на чл.7, ал.2 ,т.3, във вр. с чл.8  от Наредба 1 от 2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване  от страните пред ВАС  на РБ в 7-мо дневен срок от днес.

 

 

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри  в 14.21 часа.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                      СЕКРЕТАР: