П Р О Т О К О Л

 

№ 298

 

град ПЛОВДИВ, 28.01.2013 г.

 

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, Х състав, в публично съдебно заседание на двадесет и осми януари две хиляди и тринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО АНГЕЛОВ

 

Секретар: ПОЛИНА ЦВЕТКОВА

Прокурор: .........................................

сложи за разглеждане административно дело № 3153 по описа за 2012 година, докладвано от Председателя.

 

На именното повикване в 15.02 часа се явиха:

 

ОСПОРВАЩИЯТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ редовно уведомен, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ по спора ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ, редовно уведомен, не се представлява.

Съдът намира, че не съществува процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА се постъпила на 19.12.2012 година писмена молба от председателя на Общински съвет – Първомай Дечко Петков, с която във връзка със задължение от предходното съдебно заседание представя Решение № 153, взето с Протокол № 15 от 18.10.2012 година.

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРОЧИТА  и ПРИЕМА представената молба от председателя на ОбС-Първомай, ведно с Решение № 153, взето с Протокол № 15 от 18.10.2012 година.

С Решение 153 е отменено Решение № 145, прието на 31.08.2012 година с протокол № 13, а освен това в писмената молба на Председателя на Общински съвет се заявява, че в сроковете по чл. 45 от ЗМСМА не е постъпило оспорване на посоченото решение 153.

С отмяната на Решение № 145 от 31.08.2011 година, за Областен управител на област с административен център Пловдив липсва правен интерес от постановяване на решение по същество, тъй като по този начин е постигнат търсения от него резултат. Обстоятелството, че административният орган е преразгледал и отменил сам решението, отнесено пред съда за контрол на неговата законосъобразност, е относимо към законосъобразността на новия административен акт, а не към наличието на правен интерес от продължаване съдебното производство по вече отмененото решение на общинския съвет, поради което настоящата инстанция не следва да излага съображения в тази насока. Наличието на предмет на жалбата /заповедта/ на областен управител, с която е сезиран съда е абсолютно процесуална предпоставка за образуване и движение на съдебното производство и в този смисъл не волята на страните, а именно наличието на предмет на заповедта е определящото за разглеждане на същата по същество.

При тези обстоятелства и на основание чл. 159, т. 3 и т. 4 от АПК, съдът намира, че следва да се остави без разглеждане Заповед № АК-04-1 от 02.10.2012 година на Областен управител на област с административен център Пловдив, а производството по делото прекратено. С оглед изхода на спора, по аргумент на чл. 143 ал. 2 АПК на областната администрация следва да се присъди юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лева.

По тези съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед № АК-04-01 от 02.10.2012 година на Областен управител на област с административен център Пловдив.

ОСЪЖДА Общински съвет – Първомай да заплати на Областна администрация  Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лева.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3153/2012 година по описа на Административен съд – Пловдив, Х състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване, в 7-дневен срок от съобщението за страните, с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.

ПРОТОКОЛЪТ се изготви в съдебно заседание.

ЗАСЕДАНИЕТО се закри в 15.12 часа.

 

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                       СЕКРЕТАР: