П Р О Т О К О Л

                                                                                                  № 115

гр. Пловдив, 09.01.2013 г.

 

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІІ състав, в публично съдебно заседание на девети януари две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ГЕОРГИ ПАСКОВ

 

Секретар: П.С.

сложи за разглеждане АХД № 3190 по описа за 2012 година, докладвано от  председателя ГЕОРГИ ПАСКОВ.

 

На именното повикване в 14.08 часа се явиха:

 

Жалбоподателят – П.Б.Б. – редовно призован, явява се лично.

Ответникът – ДИРЕКТОР на ДИРЕКЦИЯ “ОУИ” ПЛОВДИВ при ЦУ на НАП – редовно призован, явява се юрк. Р. – Н., представя пълномощно.

Съдът констатира, че от 01.01.2013 г. със законодателни промени в ДОПК наименованието на ответната страна вече не е Дирекция “ОУИ”, а следва да се назовава Дирекция “ОДОП”.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.: Да се даде ход на делото.

ЮРК. Р.: Моля да не се дава ход на делото. Считам, че жалбата е просрочена. Представям доказателство за просрочването - потвърждение от куриера “М и БМ Експрес” ООД и протокол от него.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.: Ние сме поискали възстановяване на срока и съм представил болничен лист.

ЮРК. Р.: Болничният лист е за домашно лечение. Връчили са решението на П.Б. и съпругата му. Ако болничния се отнася до П.Б., то съпругата му е можела да извърши процесуални действия. Считам, че следва да се прекрати производството. По  отношение на съпругата му, е прекратено в VІІІ състав.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.: Аз съм представител на съпругата ми и съм юристът на фирмата. Аз съм комуникирал с НАП, в течение съм на цялата процедура. Не е възможно да въведа друг човек за този кратък период.

 

Относно доводите на ответната страна, предвид днес представеното доказателство и относно обстоятелството, че просрочието не се оспорва от жалбоподателя, Съдът намира за установено следното:

Съгласно чл. 156, ал. 1 от ДОПК “РА може да се обжалва чрез решаващия орган пред административния съд по местонахождението му в 14-дневен срок от получаването на решението”. Не спори от страните по делото, че жалбата против процесния РА е подадена до съда след изтичане на срока по чл. 156, ал.1 от ДОПК. Това се потвърждава и от събраните по делото доказателства. Основателно е твърдението на ответната страна, че посоченото в болничния лист заболяване не е представлявало обективна пречка за изготвянето и/или подаването на жалбата. Жалбоподателят е разполагал с възможността да изготви и да подаде в срок жалбата си или алтернативно да упълномощи трето лице за това, поради което не е налице основателна причина за не подаване на жалбата в законоустановения срок.

Съгласно чл.159 т.1 отк АПК във вр. с § 2 от  ДР на ДОПК  жалбата или протестът се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато оспорването е просрочено.

Ето защо и на основание  чл.159 т.1 отк АПК във вр. с § 2 от  ДР на ДОПК  Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от П.Б.Б. жалба против РА № 261201711 от 14.06.2012 г., издаден от ТД на НАП Пловдив, офис Хасково, потвърден с Решение № 1190 от 10.09.2012 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” Пловдив при ЦУ на НАП.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3190 по описа за 2012 г. на Административен съд Пловдив, ХІІІ състав.

Настоящото определение подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на Р България в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 14.15 часа.

         

                                     

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                      СЕКРЕТАР: