О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 234

гр. Пловдив, 18 януари 2013 г.

 

Административен съд- Пловдив, VІІІ-ми състав, в закрито заседание на осемнадесети януари, две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

 като разгледа административно дело №3192 по описа на съда за 2012г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.161 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с §2 от ДР на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Делото е образувано по жалба на Н.Г.Б.,***, против Ревизионен акт (РА) с №261201713 от 14.06.2012г., издаден от Веселина Г. Господинова- главен инспектор по приходите в Териториална дирекция (ТД), гр. Пловдив, на Националната агенция за приходите (НАП), потвърден и изменен с Решение №1189 от 10.09.2012г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” (Д”ОУИ”), а понастоящем Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (Д”ОДОП”), гр. Пловдив, при Централно управление (ЦУ) на НАП, с който на Б. е определен данък по чл.35 от Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ, отм.) за 2006г. в размер от 1 230,43 лв. и са начислени лихви върху тази сума от 767,51 лв.; данък по чл.48 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2007г. и 2010г. в общ размер от 1 444,57 лв. и лихви върху тази сума от 397,03 лв.; данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер от 120,64 лв. и лихви върху тази сума от 40,12 лв.; задължителни вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО) за периода 2006г. – 2008г. и за 2010г. в общ размер от 3 428,58 лв. и са определени лихви върху тази сума от 3 315,46 лв.; задължителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване, универсален пенсионен фонд (ДЗПО-УПФ) за периода 2006г. – 2008г. и за 2010г. в общ размер от 972,65 лв. и са определени лихви върху тази сума от 836,70 лв.; и са определени задължителни вноски за здравно осигуряване (ЗО) за периода 2006г. – 2008г. и за 2010г. в общ размер от 1 159,91 лв. и са определени лихви върху тази сума от 593,05 лв.

Претендира се отмяна на ревизионния акт поради незаконосъобразност. Освен това, с жалбата е направено искане за възстановяване на срока за обжалване на РА.

Според разпоредбата на чл.161, ал.1 от АПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, в 7-дневен срок от съобщението за оставяне на жалбата без разглеждане може да се поиска възстановяване на срока, ако пропускането се дължи на особени непредвидени обстоятелства или на поведение на администрацията, въвело жалбоподателя в заблуждение. Искането може да бъде направено и с жалбата. А според алинея 2 на посочената норма, в искането за възстановяване на срока се посочват всички доказателства, установяващи основанията по ал.1.

В случая, искането е заявено в самата жалба, поради което се явява своевременно направено. Освен това, искането е направено и при наличието на правен интерес, поради което се явява допустимо, а разгледано по същество е неоснователно.

Разглежданото искане се мотивира с внезапното заболяване на П.Б.- съпруг на жалбоподателката Н.Б., за удостоверяване на което обстоятелство към жалбата е представено копие на болничен лист с фабричен №0058285 (лист 9), издаден от д-р Александър Атанасов на 01.10.2012г., а според БЕЛЕЖКИ в болничния лист- на 19.09.2012г. от Многопрофилна транспортна болница Пловдив. Според посочения болничен лист, на П.Б. е разрешен отпуск поради заболяване /“хемороидес интерна сангвинанс”/ за периода 19.09.2012г. – 30.09.2012г. и му е определен домашен режим на лечение. Решение с №1189 от 10.09.2012г. на директора на Д”ОУИ” /Д”ОДОП”/, гр. Пловдив е получено лично от жалбоподателката Н.Б. на 13.09.2012г., за което по делото е прието заверено копие от протокол за предаване на пратки на куриер (лист 434).

От една страна, определеният домашен режим на лечение на съпруга на жалбоподателката за периода 19.09.2012г. – 30.09.2012г. не може да обоснове извод за толкова тежко здравословно състояние на същия, което да представлява особено непредвидено обстоятелство по отношение на жалбоподателката, препятстващо я да подаде жалбата в законоустановения срок. А от друга страна, в периода от получаване на Решение с №1189 от 10.09.2012г. /13.09.2012г./ до датата на настъпване на неработоспособността на съпруга и П.Б. /19.09.2012г./ има 3 работни и 2 почивни дни, което време съдът намира за достатъчно за подаването на жалба против РА от самата жалбоподателка.

Поради изложените съображения, съдът намира искането за възстановяване на срока за обжалване на РА с №261201713 от 14.06.2012г. за неоснователно и като такова не следва да бъде уважено.

Ето защо и на основание чл.161, ал.1 от АПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Н.Г.Б.,***, за възстановяване на срока за обжалване на Ревизионен акт с № 261201713 от 14.06.2012г., издаден от Веселина Г. Господинова- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП.

Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Адм. съдия:/п/........................

/Н.Бекиров/

 

 

 

 

Вярно с оригинала

 

Секретар:

 

 

НБ