П Р О Т О К О Л № 261

град ПЛОВДИВ, 23.01.2013 г.

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД,Първо отделение,  ХІV състав на двадесет и трети януари две хиляди и тринадесета  година  в публично заседание, в следния състав:

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН РУСЕВ  

 

Секретар:  Т.К.

Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

АХ дело №  3201 по описа за  2012  г.

           На именното  повикване в  13:39  часа се явиха:

          ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ Д.Г.Д., Н.Х.И. и Х.Х.К., редовно уведомени за днешното съдебно заседание, не се явяват и не се представляват.

ОТВЕТНИКЪТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, редовно уведомен за днешното съдебно заседание, за него се явява старши юрисконсулт А. А., с приложено по делото пълномощно.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.Ж.Д., редовно призована, явява се лично.

Докладва се постъпила по делото преди съдебното заседание молба от адвокат М.Г. – пълномощник на жалбоподателите, с която  заявява, че жалбоподателите се отказват изцяло от оспорването на обжалваната заповед на Областния Управител на област - Пловдив.

ЮРИСК.АПОСТОЛОВ – Предоставям на съда по отказа, но в случай, че делото бъде прекратено моля да присъдите юрисконсултско възнаграждение.

Съдът, след изслушване становището на явилата се страна  и постъпилата по делото молба от адвокат М.Г. -  пълномощник на жалбоподателите, намира, че искането за отказ от оспорване е направено от правоимащо лице и като такова следва да бъде уважено. В същото време обаче, в предходното съдебно заседание по искане на жалбоподателя, по делото е допусната съдебно-счетоводна експертиза, по които задачи вещото лице М.Ж.Д. е работило и на 14.01.2013 година е депозирано заключение ведно със Справка – декларация поради което, Съдът намира, че ще следва на вещото лице да се изплати за сумата от внесения депозит - 150 лева.

По направеното искане от пълномощника на ответника  за присъждане на юрисконсултско възнаграждение, Съдът, с оглед разпоредбата на чл. 143, ал.3, пр.2 от АПК намира същото за основателно, поради което ще следва  да бъде присъдено в размер на 150 лева.

Водим от горното и на основание чл. 155, ал.1 във връзка с чл. 159, т.8 от АПК, Съдът намира, че жалбата следва да се остави без разглеждане, а съдебното производство, да се прекрати, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.Д., ЕГН ********** *** ***,  Н.Х.И., ЕГН ********** *** *** и Х.Х.К., ЕГН ********** *** **** чрез пълномощника си – адвокат М.Г. против Заповед № РД-20-18 от 14.09.2012 година на Областен Управител на област Пловдив.

ИЗДАДЕ се РКО на вещото лице  М.Ж.Д.  за сумата от 150 лева.

ОСЪЖДА  Д.Г.Д., ЕГН ********** *** ***, Н.Х.И., ЕГН ********** *** *** и Х.Х.К., ЕГН ********** *** *** да заплатят на Областен Управител на област Пловдив сумата от 150 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3201/2012 година по описа на Административен съд, град Пловдив, ХVІІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес за ответника и от съобщението за жалбоподателите пред Върховния административен съд.

 

ПРОТОКОЛЪТ се изготви в съдебно заседание.

ЗАСЕДАНИЕТО се закри в  13:42 часа.

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                       СЕКРЕТАР: