ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 31

гр. Пловдив,  3 януари  2013 г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, І отделение, ХІ с.,

 в закрито заседание на трети януари  през две хиляди и тринадесета  година,

 в състав:

Председател:  Милена Несторова - Дичева

 

като разгледа докладваното адм. дело № 3223 по описа за 2012 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            С Разпореждане от 15.10.2012 г. по цитираното административно дело жалбата е  оставена без движение, като на жалбодателя е  указано в 7-дневен срок да отстрани констатираните нередовности по жалбата – да уточни кой точно ИАА обжалва – дали и двете решения на Комисията по чл.210 от ЗУТ и в зависимост от това да внесе ДТ от по 10 лева всяко оспорване; да уточни в какво според него се състои незаконосъобразността на оспорения ИАА; да заеме становище и представи доказателства за наличието на правен интерес от процесното оспорване; да уточни изрично за кои /дали за всички/ обекти се отнася оспорването; да представи и препис от жалбата за връчване на ответника и заинтересованите страни.

Съобщението е връчено чрез залепване на уведомления по реда на чл.47 от ГПК и на постоянния, и на настоящия адрес на жалбоподателя, тъй като същият не е открит нито на единия, нито на другия адрес за връчването му лично. Едното уведомление е залепено на 14.11.2012 г., а другото на 03.12.2012 г. Съответно към настоящия момент са изтекли сроковете за отстраняване на нередовностите.

На 12.12.2012 г. на таблото на ПАС е поставено и обявление, което е свалено на 03.01.2013 г.

В срокът за отстраняване на нередовностите същите не са отстранени. Невнасянето на ДТ, както и непредставянето на платежния документ в определения срок и неотстраняване на останалите нередовности по жалбата, означава, че същите не са отстранени своевременно, а по-късното им отстраняване не може да санира този пропуск, поради което е налице основание за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството по делото.

            Мотивиран от изложеното и на основание чл.158, ал.3 от АПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.К.Ф. *** срещу Решение от 01.11.2010 г. и Решение от 04.05.2012 г. на Комисията, назначена със Заповед № 908/28.10.2010 г. на Кмета на Община Родопи.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 3223 по описа за 2012 г. на Административен съд – Пловдив.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: