О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 115

 

гр. Пловдив, 16.01. 2014 г.

 

 

Административен съд  гр. Пловдив, тринадесети състав, в закрито съдебно заседание на пети февруари две хиляди и тринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ГЕОРГИ ПАСКОВ

 

като разгледа, докладваното от председателя административно дело № 3346 по описа за 2012 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба, подадена от П.Ж.Ж., ЕГН **********,***,  против мълчалив отказ на директора на Районната здравноосигурителна каса гр. Пловдив, обективиран в писмо изх. № 94-01-67 от 27.09.2012 г., както и претендира неимуществени вреди в размер на 2 975.00 лв.

Съдът намира, че жалбата е недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено по следните съображения:

На 24.08.2012 г. П.Ж.Ж. е подал молба до РЗОК - гр. Пловдив с искане същата да разпореди на аптека „Марешки“ – Пловдив, ****, да му отпусне лекарства по рецептурна бланка извън определения 15-дневен срок.

На 14.09.2012 г., на основание чл.72 от ЗЗО и Раздел IV от индивидуалния договор – 2011 г., директорът на РЗОК - гр. Пловдив е издал Заповед № V-РД-13-1865, с която е разпоредил на комисия да бъде извършена финансова проверка на цитирания по-горе обект с предмет проверка по изпълнението на сключен договор с РЗОК, като за резултата от проверката се състави констативен протокол.   На 14.09.2012 г. проверката е извършена от екип: - В. М. – финансов инспектор и И. Д. – началник сектор „Контрол аптеки“, като резултатът от проверката е обективиран в Констативен протокол № V-РД 13-1865/14.09.2012 г. Установено е, че липсват нарушения, а рецептите, представени от П.Ж.Ж. са с изтекъл срок на валидност. С писмо изх. № 94-01-67/27.09.2012 г. на директора на РЗОК – Пловдив П.Ж. е уведомен за резултата, и е посочено още, че срокът на валидност на единичните рецепти е регламентиран в Наредба № 4 от 04.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, издадена от Министерство на здравеопазването.

На първо място, видно от писмо изх. № 94-01-67/27.09.2012 г. на директора на РЗОК – Пловдив, същото представлява отговор на подадената от Ж. жалба, т.е. липсва мълчалив отказ, тъй като на лицето е даден изричен отговор по жалбата.

На следващо място, от съдържанието на писмото по никакъв начин не може да се направи извод, че то представлява индивидуален административен акт по смисъла на АПК. Съобразно легалната дефиниция на чл.21 АПК административен акт е волеизявлението на административен орган или на друг овластен за това орган или организация, направени в качеството на носители на държавна власт. Необходимият признак за властническия характер на волеизявлението е, че то едностранно поражда права и задължения за трети лица, независимо от тяхната воля. Допълнителен признак съставлява непосредствената му принудителна изпълняемост със средствата на държавната принуда.

В конкретния казус е налице писмо, издадено от административен орган, което не би подлежало на оспорване, тъй като не поражда последици; с него не се засягат пряко интереси, нито се ограничават или отричат субективни права, както и не се създават задължения или утежняващи обстоятелства за статуса на субекта.

Предвид изложеното, съдът намира, че при липса на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК, предявеният иск за присъждане на имуществени вреди, на основание чл.1 от ЗОДОВ, в размер на 2 975 лв., е неоснователен.

По принцип, отговорността по ЗОДОВ е обективна. Държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност. Обезщетение за произтеклите от тези действия вреди може да се търси от увреденото лице след отменяване по съответния ред на незаконосъобразни актове, причинили вредите. За да е основателна претенцията за обезщетяване на претърпените вреди ищецът трябва да докаже наличието на следните материалноправни предпоставки: незаконосъобразно постановен административен акт и вреди, които са пряка и непосредствена последица от неговото действие.

Ето защо, съдът намира, че в случая не е налице акт подлежащ на съдебен контрол, което обстоятелство е пречка за допустимо развитие на административния процес и на основание чл. 160 и чл. 159, т. 1 АПК,

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            ОТМЕНЯ ПРОТОКОЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 05.02.2013 г., с което е даден ход по същество.

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Ж.Ж., ЕГН **********,***,  против мълчалив отказ на директора на Районната здравноосигурителна каса гр. Пловдив, обективиран в писмо изх. № 94-01-67 от 27.09.2012 г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата в частта, с която се претендират имуществени вреди в размер на 2 975.00 лв.

ВРЪЩА исковата молба и ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3346 по описа на Административен съд - гр. Пловдив за 2012 г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: