ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 34

гр. Пловдив,  3 януари  2013 г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, І отделение, ХІ с.,

 в закрито заседание на трети януари  през две хиляди и тринадесета  година,

 в състав:

Председател:  Милена Несторова - Дичева

 

като разгледа докладваното адм. дело № 3434 по описа за 2012 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            С Разпореждане от 05.11.2012 г. по цитираното административно дело жалбата е  оставена без движение, като на жалбодателя е  указано в 7-дневен срок да  внесе по сметка на АС – Пловдив ДТ в размер на 50 лв. и да представи платежния документ за това в деловодството на съда.  Съобщението е връчено на посочения в жалбата съдебен адрес на 05.12.2012 г. В срокът за отстраняване на нередовностите същите не са отстранени. В законоустановения 7-дневен срок и към момента на постановяване на това определение ДТ от страна на жалбоподателя не е внесена. Съобщението за отстраняване на нередовностите е връчено на посочения в жалбата съдебен адрес на адв.Н., надлежно упълномощен по силата на представено с жалбата пълномощно.

Невнасянето на ДТ, както и непредставянето на платежния документ в определения срок означава, че нередовността не  е била отстранена своевременно, а по-късното внасяне и представяне на документа не може да санира този пропуск, поради което е налице основание за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството по делото.

            Мотивиран от изложеното и на основание чл.158, ал.3 от АПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Голдфингърс“ЕООД със седалище и адрес на управление ****, представлявано от управителя И.Ш.М. със съдебен адрес ****.   

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 3434 по описа за 2012 г. на Административен съд – Пловдив.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: