О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 58

гр. Пловдив, 08.01.2013 година

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Административен съд – Пловдив, ІХ състав, в закрито заседание на 08.01.2013  година в състав:

                                                                                                 Председател: Велизар Русинов

                                                                                                

          като разгледа административно дело № 3488/2012 г., ІХ с-в,по описа на съда взе предвид следното:

Делото е образувано по жалба на СОПД”Сдружение Еко монитор” с ЕИК *** , представлявано от Х.Г.   със седалище и адрес на управление: ***със съдебен адрес:***, чрез адв.Г.К. , против Становище по екологична оценка №ПВ-2-ІІІ/2012 на РИОСВ-Пловдив.

 С разпореждане  от 12.11.2012 г. жалбата е оставена без движение с указание в седмодневен срок от съобщението оспорващият да  отстрани нередовностите й в това число и да  представи  по делото  доказателства за внесена държавна такса по  сметка на Административен съд-Пловдив в същия срок,както и удостоверение за актуално състояние .За горното разпореждане на 07.12.2012 г. оспорващият  е  уведомен чрез процесуалния си представител, видно от съобщение ,приложено по делото. Срокът ,в който нередовносттите на  жалба е следвало да се отстранят е изтекъл на 14.12.2012 г. петък , присъствен ден като нередовностите на жалбата в това число и в частта за внасяне на дължимата държавна такса по  сметка/описана подробно в съобщението/ на Административен съд-Пловдив ,което съобщение е получено от оспорващия не са отстранени в указания срок  и до  момента, въпреки  че са описани без да са приложени към жалбата в пункт ІІІ/Приложения- л.07 от делото/ към жалбата  на оспорващия .

Поради горното и на основание чл.158,ал.3 от АПК  жалбата като недопустима следва да бъде оставена без разглеждане ,а  настоящото производство следва да бъде прекратено.

Ето защо ,Съдът

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата  на СОПД”Сдружение Еко монитор” с ЕИК*** , представлявано от Х. Г.   със седалище и адрес на управление: ***със съдебен адрес: ***, чрез адв.Г.К. , против Становище по екологична оценка №ПВ-2-ІІІ/2012 на РИОСВ-Пловдив.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №3488/2012 г. по описа  на Административен съд-Пловдив.Препис от акта да се изпрати на страните.

Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд  в седмодневен срок от съобщението му на страните.

 

                                                                                 Съдия: