РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ ................

 

гр. Пловдив, 15.01.2013г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХХІV състав, в открито заседание на  осемнадесети декември през две хиляди и дванадесета година в състав:                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ПЕТРОВ

ЧЛЕНОВЕ :           ДИЧО ДИЧЕВ  

                                ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА  

при секретар   А.Х.  и прокурор Христо Анчев като разгледа докладваното от съдия Дичев  ЧКНАД №  3514  по описа за 2012 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

                        Производството е образувано по жалба, подадена от „М.К. - 86” ЕООД – Пловдив  срещу протоколно определение от 03.10.2012 г. . по НАХД № 4322 по описа за 2012 г. на РС  - Пловдив, с което е прекратено производството по делото, поради просрочие на жалбата.  В жалбата се сочи, че определението е неправилно и се моли съда  да го отмени и да върне делото със задължителни указания за произнасяне по същество.  В СЗ процесуален представител поддържа жалбата. Ответникът  не се представляваи не взема становище по жалбата. Представителят на ОП  изразява становище, че жалбата е неоснователна.

 Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна.  НП е било връчено с известие за доставяне на 21.05.2012 г. на Х.П.А., посочен като „охрана”, а жалбата срещу НП е подадена в съда на 29.05.2012 г.  Х.П.А. разпитан в СЗ на 13.09.2012 г. е заявил, че не работи в дружеството – жалбодател, а бил приятел на Б.К. – баща на М.К.. Свидетелят е посочил също така, че е предал получените книжа на Б.К. на другия ден. Видно от Търговския регистър  към момента на връчването, съответно предаването на книжата на Б.К., управител на дружеството - жалбодател е била М.К.. Връчването на известието за доставяне на лице, за което липсват доказателства да има нещо общо с дружеството /да представлява същото или да е надлежно упълномощено да получава книжа от името на дружеството/ води до еднозначен извод за нередовност на връчването,  поради което и срокът не е започнал да тече, считано от 22.05.2012 г.,  както неправилно е приел първоинстанционният съд, поради което жалбата, подадена на 29.05.2012 г.  е в срок. Поради изложеното неправилното определение следва да бъде отменено, а делото върнато  на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Воден от изложеното, настоящият касационен състав,

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 03.10.2012 г. . по НАХД № 4322 по описа за 2012 г. на РС  - Пловдив, с което е прекратено производството по делото,  и ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                  

 

 

 

         ЧЛЕНОВЕ:        1.

 

 

 

 

                                        2.