ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 131

гр. Пловдив, 14.01.2013 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд - Пловдив,  ІІ-ри състав, в закрито заседание на четиринадесети януари, две хиляди и тринадесета година  в състав:     

        

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЧО ДИЧЕВ

 

като разгледа административно дело № 3556 по описа на съда за 2012 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по жалба, подадена от управителя на “Униглоб консулт” ЕООД против “ревизионен акт № 161202313/ 23.08.2012 г. на ТД на НАП – Пловдив, връчен на 30.08.2012 г., мълчаливо потвърден от Директора на Дирекция ОУИ гр.Пловдив”.  Въпреки  изричното посочване в придружителното към жалбата писмо, че “жалбата срещу мълчаливото потвърждение е подадена преди изтичане на законоустановения срок за произнасяне по чл.155 от ДОПК”, с разпореждания от 16.11.2012 г. и 02.01.2013 г. е изискана административната преписка, с указано задължение за органа изрично да се посочи налице ли е мълчаливо потвърждаване или има произнасяне.  С молба от 09.01.2012 г. процесуален представител на административния орган е посочил, че пълната административна преписка по жалбата на Униглоб консулт” ЕООД против ревизионен акт № 161202313/ 23.08.2012 г. е изпратена на Административен съд – Пловдив, за което е бил съставен приемо-предавателен протокол от 28.11.2012 г. В последния  е посочено, че е предадена цялата административна преписка, в това число жалба срещу ревизионен акт № 161202313/ 23.08.2012 г. и Решение 1446/ 12 на Директора на Дирекция “ОУИ”.

Административен съд – Пловдив  при извършена служебна справка констатира, че по изпратената преписка е било образувано адм.д. № 3728/ 2012 г. по описа на Административен съд – Пловдив, като в същото време се констатира, че жалбата до Директора на ДОУИ срещу ревизионен акт № 161202313/ 23.08.2012 г. на ТД на НАП – Пловдив е била подадена на 13.09.2012 г. в ТД на НАП – Пловдив, съответно получена  в ДОУИ - Пловдив на 21.09.2012 г., а жалбата до съда срещу   “ревизионен акт № 161202313/ 23.08.2012 г. на ТД на НАП – Пловдив, връчен на 30.08.2012 г., мълчаливо потвърден от Директора на Дирекция ОУИ гр.Пловдив”, по която е образувано настоящото дело, е  подадена при административния орган на 12.11.2012 г., а постъпила в съда на 15.11.2012 г., т.е. и в двата случая преди изтичане на срока за произнасяне по чл.155 от ДОПК. При това положение жалбата, по която е образувано настоящото дело се явява преждевременно подадена – на 12.11.2012 г., а срокът за произнасяне на горестоящия административен орган е до 19.11.2012 г. вкл., следователно същата е недопустима. Отделно от това жалбата, по която е образувано адм.д. № 3556/ 2012 г. по описа на Административен съд – Пловдив е подадена и срещу несъществуващ предмет: 1. тъй като мълчаливо потвърждаване може да възникне в хипотезата на чл.156, ал.4 от ДОПК, т.е. едва с изтичане на срока за произнасяне по чл.155, ал.1 от ДОПК, който срок безспорно не е бил изтекъл към момента на подаване на жалба вх. № 96-00-753/ 12.11.2012 г. на ДОУИ - Пловдив, и 2. тъй като  видно от представените доказателства от процесуален представител на административния орган същият се е произнесъл по жалбата срещу РА с Решение № 1446/ 19.11.2012 г. /т.е. в срока по чл.155, ал.1 от ДОПК/, като считано от получаването на това решение започва да тече /или ще започне да тече, доколкото не е ясно дали и как решението евентуално е било връчено/ 14-дневния срок за обжалване пред административен съд – чл.156, ал.1, предл.последно ДОПК, което отново сочи, че подадената на 12.11.2012 г. жалбата е недопустима.

При така изложеното жалбата, подадена на 12.11.2012 г., т.е. преди изтичането на срока по чл.155 от ДОПК, срещу “ревизионен акт № 161202313/ 23.08.2012 г. на ТД на НАП – Пловдив, връчен на 30.08.2012 г., мълчаливо потвърден от Директора на Дирекция ОУИ гр.Пловдив” следва да се остави без разглеждане, а производството по делото следва да бъде прекратено.   

Мотивиран от изложеното, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Униглоб консулт” ЕООД против “ревизионен акт № 161202313/ 23.08.2012 г. на ТД на НАП – Пловдив, връчен на 30.08.2012 г., мълчаливо потвърден от Директора на Дирекция ОУИ гр.Пловдив”; и ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. д. № 3556/ 2012 г. по описа на Административен съд - Пловдив.

 Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: