О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

129

град Пловдив, 14.01.2013 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, в закрито заседание на 14.01.2013г. в състав:

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОИЛ БОТЕВ

сложи за разглеждане административно дело № 3588 по описа за 2012 година, докладвано от съдията Ст. Ботев.

Делото е образувано по жалби на П.С.В. и В.Г.В. *** срещу Решение от 01.11.2010г. на Комисия  по чл. 210 от ЗУТ при Община Родопи.

С разпореждане от 20.11.2012г.  жалбоподателите са уведомени, че производството е оставено без движение до внасяне на дължимата ДТ, като при неизпълнение, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а делото се прекрати.

Разпореждането е било редовно връчено /л.24/ на съпругата на В. на 03.11.2012г. и на 17.12.2012г. на В./л.25/.

Съдът констатира, че дадения на страната срок за изпълнение на дадените указания е  изтекъл , като и към настоящия момент, нередовностите не са отстранени и от двамата жалбоподатели.

В производствата по АПК, жалбоподателят следва да изготви своята жалба съобразно изискванията на чл. 150 от АПК и да внесе дължимата ДТ. При неизпълнение на горното съдията докладчик няма право да насрочи делото в о.з.

С оглед на изложеното по-горе и на основание чл.158 ал.3 от АПК, жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Водим от горното, съдът

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалба  на П.С.В. и В.Г.В. *** срещу Решение от 01.11.2010г. на Комисия  по чл. 210 от ЗУТ при Община Родопи.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 3588/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив,V състав.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

                                                 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: