ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

№ 133

 

гр. Пловдив, 14.01.2013 год.

 

 

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, петнадесети състав в публично заседание на тринадесети декември, две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА  

 

при секретаря М.Г. като разгледа докладваното от  съдията Л. Несторова административно дело № 3601 по описа за 2012 год., за да се произнесе взе предвид следното:

        Производството е по реда на чл. 134 ал.5 от ДОПК.

Образувано е по жалба на ”Родопски дом” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя А.С.Н.  против Решение № 366 от 31.10.2012г. на Директора на ТД на НАП - Пловдив, с което е отказано възлагане на ревизия за изменение на задължения в частта по ЗДДС, установени с влязъл в сила РА № 800526/12.08.2009г. и РА № 903491/10.12.2009г. по подадена молба с вх. № 70-00-17271/16.10.2012г. от ”Родопски дом” ООД.

 Жалбоподателят излага подробни аргументи, обосноваващи незаконосъобразност и неправилност на атакуваното решение. Иска се отмяната на същото, като съда  следва да възложи на данъчните органи ревизия за изменение на задълженията на ”Родопски дом” ООД  в частта по ЗДДС, установени с РА № 800526/12.08.2009г. и РА за поправка с №903491/10.12.2009г. Не се претендират разноски по делото.

Ответникът - Директорът на ТД на НАП - Пловдив, чрез процесуалния си представител, заема становище за неоснователност на жалбата. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

С оспореното решение ответникът е отказал възлагането на ревизия за изменение на данъчни задължения, установени с РА № 800526/12.08.2009г. и РА № 903491/10.12.2009г. на орган по приходите при ТД на НАП -Пловдив. Посоченият резултат е мотивиран със следните доводи: 1.не би могло да се допусне административно производство за изменение, след като е недопустимо съдебно производство за същото. В случая лицето е разполагало с възможността и е обжалвало по съдебен ред ревизионния акт, като пропускането, от негова страна, на срока за обжалване, не може да бъде основание да се търси прилагането начл. 133 от ДОПК. 2. За приложението на чл. 133 от ДОПК законодателят е предвидил изчерпателно предпоетавките затова. Доколкото се касае за изменение на вече установени задължения с влязъл в сила РА, който се ползва със стабилитет на влязъл в сила индивидуален административен акт, то приложението на чл.133 от ДОПК се явява извънредно средство за контрол на вече установените задължения на ревизиранотр лице. Основната предпоставка за започване на това производство е влезлият в сила ревизионен акт да не е бил обжалван по съдебен ред, т.е. това е абсолютна отрицателна процесуална предпоставка за допустимост на изменението по административен ред.

Съдът намира жалбата за неоснователна поради следното: Установи се, че с Ревизионен акт 800526/12.08.2009г., поправен с Ревизионен акт за поправка № 903491/10.12.2009г. са определени задължения за ДДС в размер на главница 18 685,48 лв. и лихва 2350,93 лв. за ревизирания период 01.01.2008-31.08.2008г. Ревизионният акт е обжалван в частта на установените задължения за ДДС по административен ред и с Решение № 41/15.01.2010г. на Директора на Дирекция „ОУИ" гр. Пловдив е потвърден изцяло в обжалваната част. Ревизионният акт и потвърждаващото го решение са обжалвани по съдебен ред, като е образувано административно дело № 33672010г. на Административен съд гр. Пловдив. С Определение № 5915/15.11.2011г. Административен съд - Пловдив оставя без разглеждане жалбата против двата ревизионни акта, поради просрочие на преклузивния срок за обжалване и прекратява производството. Това определение е обжалвано пред ВАС, като е образувано АД № 16401/2011г. Производството приключва с Определение № 683/13.01.2012г. на ВАС, с което е оставено в сила Определение № 5915/15.11.2011г. за прекратяване на производството на ПАС.  Съгласно чл. 133, ал. 2, т. 1 от ДОПК задължение за данъци или задължителни осигурителни вноски, определено с влязъл в сила ревизионен акт, който не е бил обжалван по съдебен ред, може да бъде изменено, когато се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за установяване на задълженията за данъци или задължителни осигурителни вноски, които не са могли да бъдат известни на лицето, съответно органа, издал ревизионния акт, до: а) издаване на ревизионния акт, когато актът не е бил обжалван; б) влизането в сила на ревизионния акт, когато актът е бил обжалван. Както правилно е посочил ответника по спора, това производство обхваща контрола върху влезли в сила ревизионни актове, стабилизирани без да са подлежали на съдебен контрол, като института представлява извънреден способ за защита срещу порочни ревизионни актове. Производството е строго формално и е възможно при наличието на съответното основание. Освен това, обаче, конкретната хипотеза изисква новите обстоятелства, респ. новите доказателства да имат съществено значение за установяването на данъчните, респ. осигурителните вноски. Под нови обстоятелства законът разбира обстоятелства, които са възникнали и са могли да бъдат известни на данъчния субект преди издаването на ревизионния акт, като не са били взети предвид при издаването му (т. е. новоузнати, новооткрити), а под нови доказателства се разбират доказателства, които не са били представени в хода на ревизията не по вина на ревизирания субект, а въпреки процесуалните му усилия, респ. съществуващи или новосъздадени писмени доказателства за новоузнатите факти и обстоятелства. Когато новосъздаденото доказателство е относимо към претендирано наличие или липса на обстоятелство, обхванато от мотивите на ревизионния акт, то притежава качеството на ново такова по смисъла на разпоредбата. Ново доказателство е и новосъздадено писмено доказателство, което установява новооткрито (новоузнато) обстоятелство, което има значение за установяването на данъчно или осигурително задължение за изследвания данъчен период. В случая не се сочат от жалбоподателя обстоятелства и нови писмени доказателства в смисъла на чл. 133 ал.2 т.1 от ДОПК, нито в смисъла на чл. 133 ал.2 т.2,3,4 и 5 от ДОПК. Жалбоподателят е упражнил всички права, визирани в ДОПК, за да се защити срещу посочения по-горе ревизионен акт /и РА за поправка/, твърдейки неговата незаконосъобразност. Евентуални процесуални пропуски, за които се твърди, не са сред тези по чл. 133 от ДОПК за изменение на данъчните задължения, които са установени с влезъл в сила РА. Дори и да се приеме, че в хода на съдебния процес са събрани някакви нови доказателства, то е изтекъл към момента 3 месечният срок, в рамките на който е можело да се иска изменение на данъчните задължения. Определението на ВАС № 683/13.01.2012г., с което е потвърдено определение № 5915/15.11.2011г. на АС – Пловдив за оставяне на жалбата без разглеждане е постановено на дата 13.01.2012 г. и не подлежи на обжалване, т.е. влиза в сила на датата на постановяването му. Следователно доколкото искането за изменение на задълженията е подадено едва на 16.10.2012 г., то  действително се явява и подадено след срока, тъй като в него се сочат факти и данни, които касаят доказателствата, събрани в хода на съдебния процес пред Административен съд – Пловдив, както правилно е приел и административният орган. С оглед на гореизложеното възраженията, формулирани в жалбата са неоснователни и следователно оспореното Решение № 366 от 31.10.2012г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив е съобразено с материалния закон.

С оглед изхода на делото  и на основание чл. 161 ал.1 от ДОПК жалбоподателят дължи в полза на ответника сумата в размер от 150лв. /сто и петдесет лева/, представляваща юрисконсултско възнаграждение.

По тези съображения и на основание чл.134 ал.5 от ДОПК и чл. 161 ал.1 от ДОПК  Административен съд-Пловдив, петнадесети състав

ОПРЕДЕЛИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на ”Родопски дом” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя А.С.Н.  против Решение № 366 от 31.10.2012г. на Директора на ТД на НАП - Пловдив, с което е отказано възлагане на ревизия за изменение на задължения в частта по ЗДДС, установени с влязъл в сила РА № 800526/12.08.2009г. и РА № 903491/10.12.2009г. по подадена молба с вх. № 70-00-17271/16.10.2012г. от ”Родопски дом” ООД

ОСЪЖДА ”Родопски дом” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя А.С.Н. да заплати на Териториална Дирекция на НАП-гр. Пловдив сумата в размер от 150 лв. /сто и петдесет лева/.

Определението е окончателно.

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/