О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

132

град Пловдив, 14.01.2013 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, в закрито заседание на 14.01.2013г. в състав:

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОИЛ БОТЕВ

сложи за разглеждане административно дело № 3602 по описа за 2012 година, докладвано от съдията Ст. Ботев.

Делото е образувано по жалба на „Екобетон-2006“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в * , представлявано от управителя С. А. К. срещу Решение № 218/20.07.2012г. на Директор на ТД на НАП  Пловдив.

С разпореждане от 21.11.2012г.  жалбоподателят е уведомен, че производството е оставено без движение до внасяне на дължимата ДТ, като при неизпълнение, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а делото се прекрати.

Разпореждането е било редовно връчено /л.54/ на упълномощено от дружеството лице на 26.11.2012г.

Съдът констатира, че дадения на страната срок за изпълнение на дадените указания е  изтекъл на 04.12.2012г., като и към настоящия момент, нередовностите не са отстранени.

В производствата по АПК, жалбоподателят следва да изготви своята жалба съобразно изискванията на чл. 150 от АПК и да внесе дължимата ДТ. При неизпълнение на горното съдията докладчик няма право да насрочи делото в о.з.

С оглед на изложеното по-горе и на основание чл.158 ал.3 от АПК, жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Водим от горното, съдът

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалба  на „Екобетон-2006“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в **  представлявано от управителя С. А. К. срещу Решение № 218/20.07.2012г. на Директор на ТД на НАП  Пловдив.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 3602/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив,V състав.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

                                                                   АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ