Gerb osnovno jpegРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ ….

 

Град Пловдив, 15 януари 2013 година

 

        

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, І отделение, ІV състав, в закрито заседание на петнадесети януари две хиляди и тринадесета година, в състав:

Административен съдия: Анелия Харитева

като разгледа административно дело № 3697 по описа на съда за 2012 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на Н.Н.К. и В.Н.К. *** против изричен отказ на Областна дирекция „Земеделие“ Пловдив, обективиран в писмо с изх.№ 16-00-3848 от 05.11.2012 г. 

Настоящият съдебен състав намира, че е сезиран с недопустима жалба, по която не дължи произнася, и производството, по която следва да бъде прекратено поради следните съображения:

От приложената административна преписка се установява, че с молба от 26.09.2012 г. жалбоподателите са поискали от директора на Областна дирекция „Земеделие“ Пловдив да издаде акт за категоризиране на собствения им имот № 012040 в м.“Кара Мандра“ в землището на с.Яврово, община Куклен, във връзка с промяна на предназначението му за жилищно застрояване. С писмо с изх.№ 16-00-3848 от 05.11.2012 г. директорът на Областна дирекция „Земеделие“ Пловдив е отговорила на жалбоподателите, че имотът им е с начин на трайно ползване: гора в земеделски земи, и е включен в протокол от 06.06.2012 г. на областната комисия по § 4, ал.1 от ПЗР на ЗГ, защото притежава характеристиката на гора по смисъла на чл.2, ал.1, т.1 ЗГ. Тъй като не е приключила процедурата по § 4 от ПЗР на ЗГ и с цел уточняване на реда за промяна на предназначението на имота и поискано становище от Регионална дирекция по горите Пловдив, която е посочила, че, ако имотът притежава характеристика на гора по смисъла на чл.2, ал.1, т.1 ЗГ, процедурата следва да се извърши по реда на чл.74 ЗГ, при спазване на чл.73 ЗГ. Съответно преписката е била върната на заявителите до приключване на процедурата по § 4 от ПЗР на ЗГ.

Съдът намира, че писмото на директора на Областна дирекция „Земеделие“ Пловдив няма характеристиките на изричен отказ по смисъла на чл.21, ал.1 АПК, доколкото с него не е отказано издаването на акт за категоризация, а е отложено решаването на въпроса до приключване на процедурата по § 4, ал.1 от ПЗР на ЗГ, т.е., липсва изрично изявление от органа, че няма да издаде поискания акт за категоризация. Поради тази причина съдът намира, че не са налице условия, за да се развие производство по реда на чл.197 и сл. от АПК. Освен това, актът за категоризация не е самостоятелен административен акт, който има самостоятелно значение извън процедурата за промяна на предназначението на земеделската земя, следователно като междинен акт в тази процедура той не подлежи на самостоятелен съдебен контрол. Този контрол ще може да се упражни едва в производството по оспорване на крайния акт – заповедта за одобряване на подробен устройствен план, с който се променя предназначението на имота, или отказът да се издаде такава заповед.

От друга страна, доколкото искането, с което е бил сезиран директорът на областната дирекция, е било за издаване на акт за категоризация, а както в Закона за опазване на земеделските земи, така и в Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение липсва изрично посочване на органа, който издава акта за категоризация, не може да се приеме, че е налице отказ за издаването му. За да е налице изричен или мълчалив отказ, следва компетентният административен орган да е задължен да се произнесе по силата на законовата регламентация и да не се е произнесъл. При липсата на задължение за произнасяне или за извършване на действие или въздържане от действие не може да се формира отказ. След като не е налице задължение на административния орган да се произнесе по направеното искане за издаване на административен акт, то липсва и годен предмет за съдебно обжалване, поради което и оспорването е недопустимо.

Съгласно чл.17, ал.2 ЗОЗЗ при процедурите за промяна на предназначение-то на земеделските земи те се категоризират в 10 категории според продуктивните възможности на почвените и климатичните условия, релефните и технологичните качества на земята, пригодността й за производство на различните видове растителна продукция и наложените ограничения на земеползване при условия и по ред, определени с наредба, приета от Министерския съвет. От своя страна Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение, даваща подробната уредба на реда за категоризиране на земеделските земи, не предвижда възможност за обжалване на актовете за категоризиране по съдебен ред. Чл.8, ал.1 от наредбата предвижда, че издаденият акт за категоризиране може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред министъра на земеделието и храните или пред съответния заместник-министър. След като актът за категоризиране подлежи на обжалване пред министъра или неговия заместник, би следвало отказът за издаване на такъв акт също да подлежи на обжалване пред него, предвид, както се каза по-горе, обстоятелството, че актът за категоризация няма характер на самостоятелен административен акт.

Затова и на основание чл.159, т.1 АПК Административен съд Пловдив, І отделение, ІV състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на жалба на Н.Н.К., ЕГН **********,***, и В.Н.К., ЕГН **********,***, против изричен отказ на Областна дирекция „Земеделие“ Пловдив, обективиран в писмо с изх.№ 16-00-3848 от 05.11.2012 г. 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3697 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 

                                               Административен съдия: