О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

130

 

град Пловдив, 14.01.2013 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, в закрито заседание на 14.01.2013г. в състав:

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОИЛ БОТЕВ

сложи за разглеждане административно дело № 3706 по описа за 2012 година, докладвано от съдията Ст. Ботев.

Делото е образувано по жалби на М.В.М. *** срещу неуточнен административен акт.

С разпореждане от 30.11.2012г.  жалбоподателят е уведомен, че производството е оставено без движение до внасяне на дължимата ДТ, като при неизпълнение, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а делото се прекрати.

Разпореждането е било изпълнено и на 07.12.2012г. е внесена дължимата ДТ.

С разпореждане от 21.12.2012г. на жалбоподателката е било указано да изготви жалба по реда на чл. 150 от АПК и посочи  кой точно ИАА се обжалва, в какво се състои неговата незаконосъобразност, да посочи и представи доказателствата за собствеността на процесните имоти.

Разпореждането е било редовно връчено лично на М. на 03.01.2013г.

Съдът констатира, че дадения на страната срок за изпълнение на дадените указания е  изтекъл, като и към настоящия момент, нередовностите не са отстранени и от жалбоподателя.

В производствата по АПК, жалбоподателят следва да изготви своята жалба съобразно изискванията на чл. 150 от АПК , като при неизпълнение на горното съдията докладчик няма право да насрочи делото в о.з.

С оглед на изложеното по-горе и на основание чл.158 ал.3 от АПК, жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Водим от горното, съдът

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалба  на М.В.М. ***.

 ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 3706/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив,V състав.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

                                                 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: