О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 142

гр. Пловдив, 14.01.2013 година

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Административен съд – Пловдив, ІХ състав, в закрито заседание на 14.01.2013  година в състав:

                                                                                                                                                            Председател: Велизар Русинов

                                                                                                

          като разгледа административно дело № 3728/2012 г., ІХ с-в,по описа на съда взе предвид следното:

Делото е образувано без данни за подадена жалба до съда от”Униглоб консулт” с ЕИК *** , представлявано от Г.Т.Б.   със седалище и адрес на управление: ***със съдебен адрес: гр.Пловдив, , против Ревизионен акт №161202313/23.08.2012г. ,издаден от старши инспектор при ТД на НАП Пловдив.

С разпореждане на съда от5.12.2012 г. жалбата/производството/ е оставена без движение с указание в седмодневен срок от съобщението жалбоподателят да  отстрани нередовностите като: внесе на държавна такса / ДТ  IBAN: ***; BIC: *** / в размер 50лв.и представи  по делото на вносна бележка за внесена ДТ. Жалбоподателят да представи писм. доказателства кога му е връчен проц.акт и кой е той. Жалбоподателят да представи доказателства,че е подал жалба,като представи екземпляр от жалбата по делото относно Решение на Директор Директор ОУИ при ЦУ на НАП – Пловдив приложено по адм. преписка,както и писм. доказателства,че е сторил това, тъй като  по настоящото дело състоящо се от 326листа жалба срещу Ревизионен акт №161202313/23.08.2012г. ,издаден от старши инспектор при ТД на НАП Пловдив и потвърждаващото го Решение/л.6-11 от делото/ на Директора на Дирекция ОУИ Пловдив при служебна проверка състава  на настоящия състав  на съда не откри. С разпореждането на съда от5.12.2012 г. за оставяне производството без движение беше определен 7- дневен срок от получаване от жалбоподателя на съобщение за отстраняване нередовностите , като в описаното по горе разпореждането на съда е указано на жалбоподателя,че  в случай на неизпълнение на  разпореждането на съда от5.12.2012 г.в срок  следва прекратяване на производството по делото. За горното разпореждане на съда ,на 03.01.2013 г. жалбоподателят  е  уведомен ,чрез представляващата го Г.Т.Б. , видно от съобщение ,приложено по делото. Срокът ,в който нередовносттите по хода на настоящото производство е следвало да се отстранят и е изтекъл на 10.01.2013 г.четвъртък , присъствен ден като нередовностите и указанията до жалбоподателят да представи писм. доказателства кога му е връчен проц.акт и кой е той; жалбоподателят да представи доказателства,че е подал жалба,като представи екземпляр от жалбата по делото относно Решение на Директор Директор ОУИ при ЦУ на НАП – Пловдив приложено по адм. преписка,както и писм. доказателства,че е сторил това, тъй като  по делото  липсва жалба срещу Ревизионен акт №161202313/23.08.2012г. ,издаден от старши инспектор при ТД на НАП Пловдив и потвърждаващото го Решение/л.6-11 от делото/ на Директора на Дирекция ОУИ Пловдив при служебна проверка състава  на настоящия състав  на съда не откри жалба до съда ,с която да е реализирано правото на жалбоподателя да оспори по съдебен ред адм.акт .Въпреки представена по делото молба от жалбоподателят  чрез неговия управител го Г.Т.Б. с вх.№648/10.01.2013 по описа на съда със същата не е изпълнено разпореждането на съда от5.12.2012 г.,като не е уточнен предмета на оспорване и не е представена жалба, с която евентуално да е реализирано правото на жалбоподателя на съдебно оспорване на Ревизионен акт №161202313/23.08.2012г. по реда на чл. 156 и следващите от ДОПК. Разпореждане на съда от5.12.2012 г. не е изпълнено и до момента в частта описана по-горе .При липсата по делото на подадена жалба по реда на чл. чл. 156 и следващите от ДОПК,не е реализирано   правото на оспорване ,чрез подаване на жалба до съда .Видно от приложената по делото и молбата с  вх.№648/10.01.2013 по описа на съда на жалбоподателя жалба е от 13.09.2012г.,с която е предизвикано административното производство по оспорване на описания в същата ревизионен акт,но въпреки дадената възможност на жалбоподателя същият не представи по делото жалба ,с която да е инициирал съдебно обжалване,след приключване на административното оспорване.При липсата на абсолютна положителна процесуална предпоставка и липса на подадена жалба за съдебно обжалване  като недопустимо настоящото производство образувано без да е приложена жалба следва да бъде оставено без разглеждане ,а , производството по делото ,следва да бъде прекратено.Поради горното при липса на подадена  жалба за съдебно  обжалване от”Униглоб консулт”ЕООД с ЕИК*** , представлявано от Г.Т.Б. със седалище и адрес на управление: ***против Ревизионен акт №161202313/23.08.2012г. ,издаден от старши инспектор при ТД на НАП Пловдив настоящото производство като недопустимо следва да бъде прекратено.

Ето защо ,Съдът

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

 При липсата на подадена жалба за съдебно обжалване   от  от”Униглоб консулт”ЕООД с ЕИК *** , представлявано от Г.Т.Б. със седалище и адрес на управление: ***против Ревизионен акт №161202313/23.08.2012г. ,издаден от старши инспектор при ТД на НАП Пловдив.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №3728/2012 г. по описа  на Административен съд-Пловдив.Препис от акта да се изпрати на страните.

Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд  в седмодневен срок от съобщението му на страните.

 

                                                                                 Съдия: