ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 3762

 

Град Пловдив, 30.01.2013 година

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХХІ състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и девети януари през две хиляди и тринадесетата година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ЯВОР КОЛЕВ

      Членове:     ЯНКО АНГЕЛОВ

                 ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА

 

като разгледа докладваното от чл. съдията В.Георгиева к.н.а.д. № 3762 по описа за 2012 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по жалбата на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР –Пловдив, против решение № 2651 от 29.10.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 6366 по описа на Пловдивски районен съд, ХХIV н.с., за 2012 година, с което е отменен електронен фиш серия К № 0261977, издаден срещу Б.Н.Т., ЕГН **********, с което на основание чл.189, ал.4 вр. с чл.182, ал.1,т.4 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 200 лв. за извършено административно нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДвП.

На 04.12.2012 г. касационната жалба е оставена без движение, като е дадена възможност на жалбоподателя в седемдневен срок от съобщението да представи доказателства за срочността на жалбата, което е получено на 13.12.2012г.

Видно от приложеното по делото на районния съд съобщение, касаторът е бил уведомен за резултата от постановеното решение на Районен съд – Пловдив на 05.12.2012 г., а жалбата е подадена на 21.11.2012 г.  

Във връзка с направено отбелязване в горния десен ъгъл на жалбата /незнайно от кого/, е поискано от районния съд да се представи пликът, с който жалбата с вх.№ 48066 от 21.11.2012 г. евентуално е постъпила. Изпратен е отговор от Районен съд – Пловдив по нахд № 6366/ 2012 г. /л.11 по делото/, в който се посочва, че Районен съд – Пловдив не разполага с плика, с който е входирана сочената жалба и всичко, постъпило по делото, е изпратено в Административен съд – Пловдив.

Съдът установи, че нито в изискуемия срок, нито към настоящия момент от страна на касатора тези пороци са отстранени, поради което ще следва да прекрати образуваното производство.

Административен съд – Пловдив, ХХІ касационен състав, намира, че касационната жалба, като неподадена в срок е недопустима, тъй като не отговаря на  изискванията на чл.211, ал.1 АПК вр. с чл.63, ал.1 ЗАНН.

Водим от горното и на основание чл.215, т.3 АПК и чл.63, ал.1 ЗАНН, Административен съд – гр. Пловдив, Двадесет и първи касационен състав,

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР –Пловдив, против решение № 2651 от 29.10.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 6366 по описа на Пловдивски районен съд, ХХIV н.с., за 2012 година.

ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.д. № 3762 по описа за 2012 г. на Административен съд – гр.Пловдив.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението с препис за страните.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

                                                                                    ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

                                                                                                           2.