РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

  ................

 

гр. Пловдив,  …………….. 2013 год.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, І отделение, І състав в закрито заседание на четвърти януари през две хиляди и тринадесетата година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ПЕТРОВ

                                                                                                  

като разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 3763 по описа за 2012 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

1. Производството е образувано е по жалба на Т.Н.Д., в качеството му на едноличен търговец с фирма “ Люк 82 – Т.Н.”, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, бул. “Х.Б.” № 76, ет.2, ап.6 против Ревизионен акт № 161201609 от 27.07.2012 г., издаден от С.В.П. на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите, Пловдив, в частта му потвърдена с Решение № 1373 от 26.10.2012 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” при Централно управление на НАП.

2. С Разпореждане от 04.12.2012 г., Съдът е оставил производството по делото без движение, като на жалбоподателя е указано в седмодневен срок от съобщаването да представи писмен документ за внесени в полза на съда 50.00лв. държавна такса. Съобщение с указанията на съда е редовно връчено на неговия адресат на 06.12.2012 г. До момента, дължимата държавна такса не е внесена.

Ето защо, на основание чл. 153, ал. 3 от АПК, Съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Н.Д., в качеството му на едноличен търговец с фирма “ Люк 82 – Т.Н.”, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, бул. “Х.Б.” № 76, ет.2, ап.6 против Ревизионен акт № 161201609 от 27.07.2012 г., издаден от С.В.П. на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите, Пловдив, в частта му потвърдена с Решение № 1373 от 26.10.2012 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” при Централно управление на НАП.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3763 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :