Gerb osnovno jpegРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

 


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

65

 

Град Пловдив, 08 януари 2013 година

 

        

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, І отделение, ІV състав, в закрито заседание на осми януари две хиляди и тринадесета година, в състав:                                                                                 Административен съдия: Анелия Харитева

като разгледа докладваното от съдията административно дело № 3788 по описа на съда за 2012 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е образувано по жалба на К.Н.Д. *** против отказ на началника на ОСЗ Асеновград да установи и отстрани явна фактическа грешка по отношение на имот № ****** по КВС на с.Манастир, община Лъки.

С молба от 19.12.2012 г. жалбоподателят е конкретизирал предмета на оспорване, като е посочил, че оспорва неизвършването на фактически действия (бездействие) на началника на ОСЗ Асеновград.

В приложената административна преписка се съдържа и писмо с изх.№ ПО-05-791 от 13.11.2012 г. на началника на ОСЗ Асеновград, с което той е отговорил на жалбоподателя, че установяване и отстраняване на явна фактическа грешка е неизпълнимо, тъй като до настоящия момент актуалният лесоустройствен проект от 2006 г. не е съвместим с картата на възстановената собственост на землището.

Изхождайки от нормата на чл.21,ал.4 АПК, която предвижда, че индивидуален административен акт е и отказът на административен орган да извърши или да се въздържи от определено действие, както и от нормите на чл.18а ППЗВСГЗГФ и чл.13 ЗВСГЗГФ съдът намира, че е сезиран с жалба, която не му е подсъдна. Това е така, защото при всички случаи се касае не само до извършване на фактически действия, но и до издаване на съответни индивидуални административни актове от общинската служба по земеделие, които могат да се обжалват в пред районния съд, т.е., настоящият спор е подсъден на районния съд като първа инстанция.

Елемент от правната същност на подсъдността е функцията й на процесуална предпоставка за надлежно провеждане на съдебно производство, тъй като обуславя разрешаване на съответния спор от компетентния за това съд. В този смисъл подсъдността е от кръга на абсолютните предпоставки за допустимост на жалбата, за която съдът е длъжен да следи служебно, тъй като в противен случай би се стигнало до постановяване на недопустимо решение. Ето защо, ще следва производството да бъде прекратено и делото да бъде изпратено по подсъдност на Районен съд Асеновград.

Предвид изложеното и на основание чл.135, ал.2 АПК Административен съд Пловдив, І отделение, ІV състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3788 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Асеновград.

Определението не подлежи на обжалване.

                                              

Административен съдия:/п/

 

 

 

Вярно с оригинала

 

Секретар:

 

 

АХ