РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

     АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

   

 

                            О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

              

 

                          № 14

 

 

                           гр. Пловдив,   02 януари 2013 год.

 

                 

                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

     ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ІІ отделение, ХІІ състав в закрито съдебно заседание на втори януари през две хиляди и  тринадесетата година в състав:

 

                                                          

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: МАРИАНА МИХАЙЛОВА

 

разгледа докладваното от съдията М.МИХАЙЛОВА административно дело   3816 по описа за 2012 год. на Административен съд – гр.Пловдив и за да се произнесе, взе предвид следното:   

              Производството е по реда на чл.158, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс  /АПК/, във връзка с чл.118 от Кодекса за социално осигуряване / КСО/.

              Образувано е по жалба депозирана от Г.Г.Г., в качеството му на ЕТ “НИЯ - Г.Г.“, ЕИК ***, с посочен в жалбата адрес гр.П., ул.*** против Решение № 318 от 25.10.2012г. на Директора на ТП на НОИ - гр.Пловдив, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата му против Разпореждане № 901 от 21.06.2012г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при РУ “СО“ – гр.Пловдив за внасяне на суми по ревизионен акт  за начет с вх.№ 148/31.05.2012г. на РУ “СО“ – гр.Пловдив.

   С разпореждане от 07.12.2012г., постановено в закрито съдебно заседание, Съдът е оставил производството по жалбата без движение, поради констатирана нередовност на същата по смисъла на чл.151, т.3 от АПК. Дал е указания на жалбоподателя за отстраняването й, като се внесе държавна такса в размер на 50, 00 /петдесет/ лева по сметка на Административен съд - гр.Пловдив, в законоустановения 7-мо дневен срок от получаване на съобщението, и в същия срок се представи по делото платежния документ за това.

    За посоченото разпореждане на Съда, и за действията, които следва се предприемат за отстраняване на нередовността и за последиците от неизпълнение на дадените указания, на жалбоподателя е изпратено съобщение, съдържащо указанията на Съда. Съобщението е изпратено за връчване на посочения в жалбата адрес гр.Пловдив, ул.“Орловец“ № 9, като съобразно отбелязването върху върнатия по делото отрязък, същото е връчено на този адрес, лично на неговия адресат - Г.Г.Г., като ЕТ „Ния - Г.Г.“, на дата 14.12.2012г. Съобщението е връчено от съдебен служител на съда, и връчването е надлежно удостоверено, съобразно изискванията на чл.44, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК.

   При това положение, Съдът намира, че връчването е редовно, като в нарочно указания срок, изтекъл на 21.12.2012г. / петък – присъствен ден/, и до настоящия момент, въпреки дадените указания от Съда, констатираната нередовност на жалбата не е отстранена. Жалбоподателят не е внесъл държавна такса за образуване на съдебно производство, дължима на основание чл.12, ал.3 от АПК в размер на 50,00 лв, съгласно т.2б, буква ”б” от Тарифа № 1 към ЗДТ, както и не е представил платежен документ по делото, удостоверяващ внасяне на държавната такса. В случая държавната такса е дължима от жалбоподателя, тъй като съгласно разпоредбата на чл.120, ал.1 КСО, само осигурените лица и пенсионерите не внасят държавна такса по делата от глава Осма от КСО. При положение, че жалбоподателят Г.Г.Г., като ЕТ „Ния – Г.Г.“ има качеството на осигурител по смисъла на чл. 5 КСО, то същият дължи държавна такса в настоящото производство в посочения размер, на основание чл.12, ал.3 от АПК, във вр. с т.2б, буква ”б” от Тарифа № 1 към ЗДТ, приложими във връзка с разпоредбата на чл.118 от КСО, която не е внесъл.

    В случая се касае за недостатък от категорията на тези, визирани в разпоредбите на чл.150 и чл.151 от АПК, касаещи редовността на подадената жалба и налагащи оставянето и без движение на основание чл.158, ал.1 от АПК, който не е отстранен в определения от Съда срок. При това положение, и при констатираното бездействие на жалбоподателя, настъпват последиците, предвидени в разпоредбата на чл.158, ал.3 от АПК, свързани с оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на образуваното съдебно производство по нея.

    Водим от горното, Съдът

 

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

             ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, депозирана от Г.Г.Г., в качеството му на ЕТ “НИЯ - Г.Г.“, ЕИК ***, с посочен в жалбата адрес гр.П., ул.*** против Решение № 318 от 25.10.2012г. на Директора на ТП на НОИ - гр.Пловдив, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата му против Разпореждане № 901 от 21.06.2012г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при РУ “СО“ – гр.Пловдив за внасяне на суми по ревизионен акт за начет с вх.№ 148/31.05.2012г. на РУ “СО“ – гр.Пловдив.

                ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3816 по описа за 2012г. на Административен съд – град Пловдив.

               ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  е обжалваемо с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването  му.

 

 

 

 

 

 

                                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :