П Р О Т О К О Л  № 241

 

21.01.2013 г., гр. Пловдив,

 

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХV състав в публично съдебно заседание на двадесет и първи януари две хиляди и тринадесета година, в следния състав:

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА

                                         

Секретар: М.Г.

Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

АХ дело № 3877 по описа за 2012 г.

 

На именното повикване в 11.09 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.И.Д., редовно призован, не се явява, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ КЪМ ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ”, редовно призован, не се явява, не се представлява.

Постъпило е по факс становище от Държавен фонд “Земеделие”, с което изразяват подробни съображения относно недопустимостта на жалбата.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ПЛОВДИВ, редовно призована, не изпраща представител.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА се жалбата и административната преписка

Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото административната преписка.

Съдът намира, че с оспорената Заповед № 03-160-РД/492 от 29.09.2012 г. на Директора на Областна дирекция - Пловдив на Държавен фонд “Земеделие” на жалбоподателя В.И.Д. е отказано изплащането на финансова помощ, представляваща второ плащане по Договор № 16/112/01710 от 19.03.2009 г., сключен между Държавен фонд “Земеделие” София и В.И.Д. в качеството на ползвател.

Посочено е, че договорът се прекратява и ползвателят дължи връщане на полученото първо плащане по договора. С договора на осн. чл. 21, ал. 2 от Наредба № 9 от 03.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Създаване на стопанства на млади фермери” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (Наредбата). Държавен фонд “Земеделие” е предоставил на В.Д. безвъзмездна финансова помощ в размер на 48 892 лв. за изпълнение на всички инвестиции, основните дейности и цели, заложени в Бизнес-план по Проект № 16/112/01710, като е уговорено в раздел ІІ “Размер на помощта”, плащането на помощта да се извърши на два етапа.

Отношенията по представяне на безвъзмездна финансова помощ по мерки от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. възникват и се развиват между Държавен фонд “Земеделие” и заявителя – физическо лице, който в настоящия случай се явява жалбоподателят.

Визираните отношения се уреждат въз основа на сложен фактически състав, като с одобряване на заявлението за подпомагане се финализира административната фаза от процедурата по отпускане на финансова помощ. След фазата на одобряване за подпомагане отношенията между Държавен фонд “Земеделие” и одобрения заявител се уреждат в облигационно правоотношение между равнопоставени правни субекти. В случая не се спори, че заявлението за подпомагане на В.И.Д. е одобрено и съобразно нормата на чл. 21, ал. 2 от Наредбата и чл. 12, ал. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители е сключен договор за отпускане на финансова помощ.

Оспорената заповед е издадена във връзка с неизпълнени договорни задължения, като освен изявление за отказ да се изплати финансова помощ – второ плащане по договор, същата съдържа и изявление за прекратяване на договора и връщане на полученото първо плащане. В атакуваната заповед е обективирано изявление на едната страна по договорното правоотношение, отправено към другата страна. Страните по договора са в равнопоставено положение, правоотношенията между тях са гражданскоправни и възникналите спорове следва да се разрешат по общия исков ред.

Ето защо, оспореният административен акт, макар и наименован заповед, няма белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК, поради което подадената жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Воден от горното и на осн. чл. 159, т. 1 от АПК, Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.И.Д. против Заповед № 03-160-РД/492 от 29.09.2012 г. на Директора на Областна Дирекция – Пловдив на Държавен фонд “Земеделие” - Пловдив.

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 3877 по описа на Административен съд - Пловдив за 2012 г., ХV състав.

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 11.23 часа.

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                         СЕКРЕТАР: