Gerb osnovno jpegРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ ….

 

Град Пловдив, 14 януари 2013 година

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, І отделение, ІV състав, в закрито заседание на четиринадесети януари две хиляди и тринадесета година, в състав:

Административен съдия: Анелия Харитева

като разгледа административно дело № 3889 по описа на съда за 2012 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на М.С. *** против ненаименован административен акт.

С разпореждане от 13.12.2012 г. жалбата е оставена без движение, тъй като е констатирано, че са налице нередовности по чл.150, ал.1, т.5, 6 и 7 и чл.151, т.3 и 4 АПК и на жалбоподателя са дадени указания да ги отстрани, като му е указано, че неизпълнението ще доведе до прекратяване на производството.

С жалба от 10.01.2013 г. жалбоподателят е представил документ за платената държавна такса, но отново не посочил кой е обжалваният административен акт, в какво се състои неговата незаконосъобразността и в какво се състои искането до съда, както и не са приложени преписи от първоначалната и от коригиращата молба за ответния административен орган, чийто акт се оспорва. Не трябва да се забравя също, че първоначалната жалба е адресирана до Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Дирекция за национален строителен контрол, т.е., намерението на жалбоподателя не е било да бъде сезиран съдът.

 С оглед изложеното съдът намира, че жалбоподателят не е извършил необходимите действия за отстраняване на нередовностите на жалбата, съдът е сезиран с нередовна жалба, която е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено. Затова и на основание чл.158, ал.3 АПК Административен съд Пловдив, І отделение, ІV състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.С.С., ЕГН **********,***, против ненаименован административен акт

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3889 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 

                                               Административен съдия: