РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

 


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ ….

 

Град Пловдив, 09 януари 2013 година

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, ХХІІ касационен състав, в закрито заседание на девети януари две хиляди и тринадесета година, в състав:

Председател: Анелия Харитева

 Членове: Георги Пасков

Милена Дичева

като разгледа докладваното от съдия Харитева ч.к.н.а.д. № 3916 по описа на съда за 2012 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл.229 и сл. от АПК.

Образувано е по частна жалба на „Милена Кикьова 86” ЕООД против протоколно определение 21.11.2012 г. по н.а.х.д. № 4325 по описа на Районен съд Пловдив за 2012 година, с което производството по делото е прекратено.

Твърди се, че обжалваното определение е неправилно. Наказателното постановление е връчено на лице без представителна власт, поради което не текат срокове за обжалване на същото. Иска се отмяна на определението и връщане на делото на районния съд за произнасяне по същество.

Административнонаказващият орган не взема становище по частната жалба.

Административен съд Пловдив в настоящия си състав намира, че жалбата е подадена от страна, за която определението е неблагоприятно и прегражда по-нататъшния ход на делото, и в срока по чл.230 АПК, поради което е допустима, но разгледана по същество е неоснователна поради следните съображения:

За да прекрати производството по делото, районният съд е приел, че жалбата е просрочена, поради което е недопустима и не следва да разглежда, а производството по делото следва да се прекрати. Жалбата е изготвена и подадена в Районен съд Пловдив на 29.05.2012 г., а от известието за доставяне се установява, че наказателното постановление е връчено на 21.05.2012 г. на Х.П.А., охрана в дружеството. От разпита на свидетелите И.В.Б., куриер в „М и БМ експрес”, и Х.А., охранител в дружество-то, районният съд е установил, че наказателното постановление е било доведено до знанието на управителя на дружеството Б.К. на 21.05.2012 г.

Определението е правилно. Връчването е извършено на 21.05.2012 г. на адреса на управление на дружеството и съгласно чл.50, ал.3 ГПК връчването на търговци и на юридически лица става в канцелариите им и може да се извърши на всеки служител или работник, който е съгласен да ги приеме, както е в настоящия случай. Неоснователно е възражението за нарушение на чл.58, ал.1 ЗАНН, доколкото връчването на пощата чрез препоръчано писмо с обратна разписка представлява лично връчване, като подписът се полага не върху самото наказателно постановление, а върху известието за доставяне.

От изложеното следва, че от 21.05.2012 г. тече срокът за обжалване на издаденото наказателно постановление, който изтича на 28.05.2012 г., т.е., подадената на 29.05.2012 г. жалба е просрочена, съответно изводът на районния съд за просрочие на жалбата е законосъобразен.

Предвид изложеното, протоколното определение на състава на Районен съд Пловдив като правилно следва да бъде оставено в сила. Затова и на основание чл.235, ал.1 АПК Административен съд Пловдив, ХХІІ касационен състав,

                                                                                 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение 21.11.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 4325 по описа на Районен съд Пловдив за 2012 година, с което производството по делото е прекратено.

ОТМЕНЯ разпореждането от 18.12.2012 г. за насрочване на делото в открито заседание.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                                   Председател:

 

                                                                                  Членове: 1.

 

                                                                                                     2.