Gerb osnovno jpegРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ ….

 

Град Пловдив, 09 януари 2013 година

 

        

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, І отделение, ІV състав, в закрито заседание на девети януари две хиляди и тринадесета година, в състав:

Административен съдия: Анелия Харитева

като разгледа административно дело № 3946 по описа на съда за 2012 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на „Спавъл консулт“ ООД против действия на данъчните органи за възстановяване на ДДС, неизпълнение на решение № 1307 от 09.10.2012 г. на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ Пловдив, заповеди за възлагане на ревизия № 1204922 от 12.10.2012 г., № 1205677 от 27.11.2012 г., № 1206178 от 21.12.2012 и № 1206179 от 21.12.2012 г., постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № 09/РД-1072 от 26.10.2012 г. 

Настоящият съдебен състав намира, че е сезиран с недопустима жалба, по която не дължи произнася, и производството, по която следва да бъде прекратено поради следните съображения:

Действията на органите по приходите по възстановяване на ДДС и по изпълнение на решения или заповеди на горестоящ в приходната администрация орган представляват действия по изпълнение или съответно неизпълнение на служебните им задължения, за което следва да им бъде търсена дисциплинарна отговорност. Тази дисциплинарна отговорност се реализира от органа по назначението, а не от съда, поради което в тази част жалбата следва да бъде оставена без разглеждане поради липса на предмет и производството по делото да бъде прекратено.

По отношение на заповедите за възлагане на ревизия следва да се има предвид, че съгласно нормата на чл.113, ал.4 ДОПК заповедта за възлагане на ревизия не подлежи на обжалване отделно от ревизионния акт. Т.е., заповедите за възлагане на ревизия нямат самостоятелно значение на индивидуални административни актове, проверката за тяхната законосъобразност се прави след приключване на ревизионното производство с издаване на ревизионен акт и след обжалване на този именно краен акт, с който приключва ревизионното производство. Ето защо жалбата и в тази част следва да бъде оставена без разглеждане, а производството да бъде прекратено.

На обжалване подлежи единствено посочената неправилно в уведомлението от 08.01.2012 г. като заповед за блокиране на банкова сметка, ***агане на предварителни обезпечителни мерки с изх.№ 09/РД-10-72 от 26.10.2012 г., издадено от Т.Т.Х., старши публичен изпълнител в ТД Пловдив на НАП. Съгласно чл.197, ал.1 и 2 ДОПК постановлението за налагане на обезпечителни мерки може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от връчването му пред директора на компетентната териториална дирекция, който се произнася с мотивирано решение в 14-дневен срок, а в случаите на налагане на предварителни обезпечителни мерки по чл.121 – в 7-дневен срок, от получаването на жалбата; решението по ал.1 може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на териториалната дирекция, чийто директор го е издал, в 7-дневен срок от връчването му на жалбоподателя и на публичния взискател. Доколкото посочената от закона поредност на обжалваното е задължителна и в настоящия случай липсват данни тя да е била спазена, съответно директорът на ТД Пловдив да се е произнасял по законосъобразността на постановлението за налагане на предварителни обезпечителни мерки, в тази част производството следва да бъде прекратено и жалбата да бъде изпратена по подведомственост на административния орган.

Затова и на основание чл.159, т.1 и чл.130, ал.4 АПК Административен съд Пловдив, І отделение, ІV състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Спавъл консулт“ ООД, с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: ****, представлявано от управителя М.В.Т., против действия на данъчните органи за възстановяване на ДДС, неизпълнение на решение № 1307 от 09.10.2012 г. на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ Пловдив, заповеди за възлагане на ревизия № 1204922 от 12.10.2012 г., № 1205677 от 27.11.2012 г., № 1206178 от 21.12.2012 и № 1206179 от 21.12.2012 г., постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № 09/РД-1072 от 26.10.2012 г.

ИЗПРАЩА жалбата на „Спавъл консулт“ ООД, с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: *****, представлявано от управителя М.В.Т., против постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх.№ 09/РД-10-72 от 26.10.2012 г., издадено от Т.Т.Х., старши публичен изпълнител в ТД Пловдив на НАП, по подведомственост на директора на ТД Пловдив.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3946 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 

                                               Административен съдия: