РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

   

                              

 

                         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

       

        108

 

           гр. Пловдив, 10.01.2013 год.

 

 

             В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

                    ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ІІ, отделение, ХІІ състав, в закрито заседание на десети януари през две хиляди и тринадесетата година в състав:

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: МАРИАНА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдията МАРИАНА МИХАЙЛОВА административно дело № 3966 по описа за 2012 год. на Пловдивския административен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

       Производството е по реда на чл.159 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ .

       Образувано е по жалба, предявена от Т.Г.Т.,*** против отказ за издаване на удостоверение за наследници на лицето И.Г.П., обективиран в уведомление с изх.№ 42 – 9400-2597(1)/25.09.2012г., подписано от И.Д Кмет на Район „Южен“ при Община – Пловдив.  

       В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт, като се претендира неговата отмяна от съда.

                  Административен съд – Пловдив, ХII състав, като прецени процесуалните предпоставки за допустимост на жалбата, събраните доказателства по делото, поотделно и в тяхната съвкупност, и взе предвид доводите на страните,  прие за  установено следното :

                  Жалбата е подадена от лице, имащо правен интерес – страна в административното производство, за която административния акт е неблагоприятен, но е процесуално НЕДОПУСТИМА, поради подаването и след изтичане на  законоустановения преклузивен  срок, предвиден в разпоредбата на чл.149, ал.3 от АПК. Съображенията в тази насока са следните :

       Видно от документите по приложената към делото административна преписка Т.Г.Т. е обжалвала на основание чл.81 и сл. от АПК с жалба с вх.№ 42-9400-2597/2/ от 02.10.2012г. на район „Южен“ при Община – Пловдив, отказът на И.Д Кмет на Район „Южен“ за издаване на удостоверение за наследници, обективиран в уведомление с изх.№ 42 – 9400-2597(1)/25.09.2012г., пред по - горестоящия административен орган -  Кмета на Община – Пловдив. С писмо изх.№ 42 - 9400-2597(3) от 05.10.2012г. така депозираната жалба е изпратена на основание и в срока по чл.92 от АПК за произнасяне от по -горестоящия административен орган. Жалбата е постъпила в Община – Пловдив на 09.10.2012г. и е заведена с вх. № 12 РЮ 436 от 09.10.2012г. по описа на Общината. При това положение, законоустановеният срок за произнасяне от страна на по - горестоящия административен орган по жалбата на Т. срещу отказа на И.Д Кмет на Район „Южен“ при Община – Пловдив, по смисъла на чл.97, ал.1 от АПК, а именно двуседмичен от получаване на преписката, е започнал да тече именно от тази дата – 09.10.2012г., и следователно същия е изтекъл на 23.10.2012г. Не се твърди и не се установява от доказателствата по делото по - горестоящия административен орган да се е произнесъл по жалбата на Т. по смисъла на чл.97, ал.1 от АПК. Напротив, видно от данните, обективирани в депозираното по делото писмо от Община – Пловдив, с изх.№ 12 РЮ 436(1) от 08.01.2013г., такова произнасяне  не е налице в процесния случай.

      В разпоредбата на чл. 149, ал. 1 от АПК е предвиден 14-дневен срок за оспорване пред съда на административните актове, който срок започва да тече от съобщаването на акта. В чл. 149, ал. 3 от АПК е предвидена хипотеза, в която актът е бил оспорен по административен ред, какъвто е настоящия случай. Тогава 14-дневният срок за обжалване пред съда започва да тече от съобщението, че по-горестоящия административен орган се е произнесъл с решение, а ако органът не се е произнесъл - от крайната дата, на която е следвало да се произнесе. В случая, каза се, жалбата е постъпила при последния на 09.10.2012г., от която дата е започнал да тече 14-дневният срок за произнасяне (чл. 97, ал. 1, предл. 1 от АПК).По - горестоящият административен орган е следвало да се произнесе, най - късно до 23.10.2012г., което не е сторено, като до тази дата, същият не се е произнесъл по жалбата на Т. против отказ за издаване на удостоверение за наследници, обективиран в уведомление с изх.№ 42 – 9400-2597(1)/25.09.2012г. на И.Д Кмет на Район “Южен.

      При това положение, съдът намира, че законоустановеният 14 – дневен срок за обжалване па административния акт пред съда, предвиден в  хипотезата на чл.149, ал.3, във вр. с ал.1 от АПК, е започнал да тече от 24.10.2012г. и е изтекъл на 06.11.2012г. /вторник  – присъствен ден/, до когато не е била подадена жалба. Няма никакъв спор и съмнение между страните, че в случая е приложима хипотезата на чл.97, ал.5 от АПК, а именно - Когато компетентният да разгледа жалбата или протеста орган не се произнесе в срока по ал. 1, законосъобразността на административния акт може да се оспори чрез административния орган, издал акта, пред съда, ако актът подлежи на оспорване по съдебен ред. Жалбоподателката се е възползвала от това свое право и е обжалвала отказа за издаване на удостоверение за наследници, обективиран в уведомление с изх.№ 42 – 9400-2597/1/ от 25.09.2012г. на И.Д Кмет на Район “Южен“ пред Административен съд – гр.Пловдив.

      Жалбата до съда обаче е депозирана едва на 11.12.2012г., като е заведена вх.№ 42- 9401-370/11.12.2012г. на Район „Южен„ – Община – Пловдив. Не се твърди и не се установява от доказателствата по делото, същата да е изпратена по пощата на по - ранна дата, въпреки изрично дадените указания до жалбоподателката за ангажиране на доказателства относно срочното подаване на жалбата. При това положение, настоящият състав на съда намира, че жалбата е просрочена, като подадена след изтичане на законоустановения срок, предвиден в разпоредбата на чл.147, ал.3 от АПК.

      Срокът за обжалване, предвиден в разпоредбата на чл.147, ал.3 от АПК, е процесуален и има преклузивен характер. Само в рамките този срок  може да бъде упражнено процесуалното право на жалба, като с изтичането му се преклудира правото на оспорващия да извърши валидно процесуално действие по обжалване.

                 Предвид изложеното, съдът намира, че жалбата е подадена след изтичане на преклузивния срок по чл.147, ал.3 от АПК, поради което и е процесуално недопустима, и на основание чл.159, т.5 от АПК ще следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното съдебно производство прекратено.

                 Мотивиран от горното, Съдът

 

 

           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, предявена от Т.Г.Т.,*** против отказ за издаване на удостоверение за наследници на лицето И.Г.П., обективиран в уведомление с изх.№ 42 – 9400-2597(1)/25.09.2012г., подписано от И.Д Кмет на Район „Южен“ при Община – Пловдив. 

                  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №  3966 по описа на Пловдивския административен съд за 2012 година.

     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от  съобщаването.

 

 

 

 

 

 

 

                                        АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ  :