ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 231

гр. Пловдив, 29.01.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд - Пловдив,  ІІ-ри състав, в закрито заседание на двадесет и девети януари, две хиляди и четиринадесета година  в състав:   

        

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЧО ДИЧЕВ

 

като разгледа административно дело № 3031 по описа на съда за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Първоначално производството по делото е образувано по препратена по компетентност от Окръжен съд – Пловдив искова молба на „КРИОМА” ЕООД – Пловдив. С разпореждане на съдията-докладчик от 30.09.2013 г. исковата молба е оставена без движение, като на ищеца е указано освен всичко друго изрично да се заяви от кой незаконосъобразен акт, действие, бездействие произтичат твърдените вреди. В направено уточнение на исковата молба се сочи, че вредите произтичат от действията както на Столичен общински съвет /СОС/, така и на Дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси” към Столична община. СОС бил приел решения, чрез които се определяла методология за изчисляване размера на ТБО за периода 2007 г. - 2011 г. в противоречие с цитирани норми на европейското право, а въз основа на приетите решения от СОС бил издаден АУЗД № 3/ 11.04.2012 г., с който били установени задължения за заплащане на ТБО за периода 01.01.2007 г. – 31.12.2011 г. и лихва върху тях, изчислена към 11.04.2012 г. – датата на издаване на акта. С оглед на това е уточнено, че незаконосъобразните актове, от които произтичат вредите, причинени на ищеца, са пряка последица от приемането на решенията на СОС, чрез които се определя методология за изчисляване размера на ТБО за периода 2007 г. - 2011 г., и определената въз основа на тях ТБО и лихви с АУЗД № 3/ 11.04.2012 г., т.е. вредите произтичат от съвместното действие на приетите от органите на Столична община актове. При така направеното уточнение с Определение № 2848 от 28.10.2013 г. по адм. д. № 3031/ 2013 г. по описа на АС – Пловдив е оставена без разглеждане исковата молба, като в определението са изложени подробни мотиви във връзка с нейната недопустимост. С Определение № 886/ 22.01.2014 г. по адм.д. № 16089 по описа на ВАС  Определение № 2848 от 28.10.2013 г. по адм.д. № 3031 по описа на Административен съд – Пловдив за 2013 г. е отменено,  а делото е върнато на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия, като изрично са дадени указания  за разделяне на производството, тъй като освен иска за обезщетение, квалифициран от касационната инстанция като такъв по чл.4, пар.3 от ДЕС, е прието че с исковата молба  е предявена и “жалба срещу неоснователни действия по чл.250 и сл. от АПК.”

Във връзка с така дадените указания за разделяне на производството, които са задължителни за настоящия съдебен състав,  Административен съд – Пловдив, ІІ състав, намира че следва да бъде постановено определение, с което да бъде разделено производството по Адм. д. № 3031/ 2013 г. по описа на АС – Пловдив на две части, както следва: 1. по искането да  бъде осъдена Столична община да заплати на ищеца  обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 50 000 лв., ведно със законна лихва върху тази сума от момента на предявяване на иска до окончателното изплащане на сумата;  2. по искането да бъде осъдена Столична община да преустанови нарушението на правото на ЕС  и възстанови положението отпреди нарушението, както и да се въздържа в бъдеще от по-нататъшни нарушения. Производството по настоящото дело следва да продължи в частта по т.1 - по предявеният иск за обезщетение, квалифициран от касационната инстанция като такъв по чл.4, пар.3 от ДЕС, а в частта по т.2  - по искането да бъде осъдена Столична община да преустанови нарушението на правото на ЕС  и възстанови положението отпреди нарушението, както и да се въздържа в бъдеще от по-нататъшни нарушения, следва да бъде прекратено производството по Адм. д. № 3031/ 2013 г. по описа на АС – Пловдив, като делото в прекратената му част следва да се докладва на Председателя на Административен съд – Пловдив за образуване на ново производство.

Мотивиран от изложеното, Административен съд – Пловдив, ІІ състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

РАЗДЕЛЯ производството по Адм. д. № 3031/ 2013 г. по описа на АС – Пловдив, както следва: 1. по искането да  бъде осъдена Столична община да заплати на ищеца  обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 50 000 лв., ведно със законна лихва върху тази сума от момента на предявяване на иска до окончателното изплащане на сумата;  2. по искането да бъде осъдена Столична община да преустанови нарушението на правото на ЕС  и възстанови положението отпреди нарушението, както и да се въздържа в бъдеще от по-нататъшни нарушения.

ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. д. № 3031/ 2013 г. по описа на АС – Пловдив,   в частта по т.2 - с която е направено искане “да бъде осъдена Столична община да преустанови нарушението на правото на ЕС  и възстанови положението отпреди нарушението, както и да се въздържа в бъдеще от по-нататъшни нарушения.”

Делото в прекратената му част да се докладва на Председателя на Административен съд – Пловдив за образуване на ново производство.

Определението е окончателно.

 

 

                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: