РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 74

 

гр. Пловдив, 13.01.2014 год.

 

 

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХІХ състав, в открито заседание на единадесети декември през две хиляди и тринадесета година в състав:

                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МИЛЕНА ДИЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ :          МАРИАНА МИХАЙЛОВА  

                            ТАТЯНА ПЕТРОВА  

                              

при секретаря М.Ч. и участието на прокурора ДИЛЯН ПИНЧЕВ, като разгледа докладваното от чл. съдията ТАТЯНА ПЕТРОВА ч.к.н.а.х дело № 3238 по описа за 2013 год., за да се произнесе взе предвид следното:

І. За характера на производството, жалбите и становищата на страните :

1. Производството е по реда на чл. 229 и сл. от АПК във връзка с чл. 63, ал. 2 от ЗАНН.

2. Образувано е по частна жалба предявена от “И.К. 5” ЕООД, ЕИК: ****, със седалище и адрес на управление *****, представлявано от управителя И.В.Ш., против Определение № 998 от 02.08.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, V н.с., постановено по н.а.х.д. № 4419 по описа на съда за 2013 г., с което е върната жалбата на дружеството против Наказателно постановление (НП) № 36-0000513 от 21.05.2013 г. на Началника на сектор КАНД в ОО “КД-ДАИ” – Пловдив и е прекратено производството по н.а.х.д. № 4419/2013 г. по описа на РС – гр. Пловдив.

Поддържаните касационни основания се субсумират в изводите, че атакуваният съдебен акт е неправилен и незаконосъобразен. Твърди се от една страна, че жалбата против издаденото НП е подадена в законоустановения преклузивен седмодневен срок чрез пощенски куриер до наказващия орган, който бил входирал същата с по-късна дата. От друга страна се посочва, че процесното НП е връчено с куриерска служба “Спиди” на лице, което не е оправомощено да получава фирмени книжа, с отбелязване “съпруга”. Касаторът моли, определението на ПРС да бъде отменено и делото да бъде върнато за продължаване на съдопроизводствените действия до приключване на производството с влязъл в сила съдебен акт по съществото на спора.

3. Ответникът по касационната жалба  - Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” не взема становище по допустимостта и основателността на частната жалба.

4. Участвалият по делото прокурор, представител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив дава заключение, че жалбата е неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

ІІ. За допустимостта :

5. Частната жалба е подадена в предвидения за това преклузивен процесуален срок и при наличието на правен интерес. При това положение същата се явява ДОПУСТИМА.

ІІІ. За фактите и за правото:

6. За да прекрати производството по делото, районния съд е приел, че жалбата, с която е бил сезиран, е подадена след изтичане на предвидения в чл. 59, ал. 2 от ЗАНН 7-дневен преклузивен срока. В тази връзка съдът е посочил, че НП е било редовно връчено на съпругата на управителя на жалбоподателя на 11.07.2013 г., т.е. законоустановения срок за обжалване изтича на 18.07.2013 г., а жалбата, с която е сезиран е подадена на 29.07.2013 г.

7. Така постановеното определение е неправилно.

Процесното Наказателно постановление е изпратено по пощата чрез куриерска служба „Спиди”, като в приложената по делото разписка за доставяне на пратката като получател е вписано “И.К. 5” ЕООД, представлявано от И.Ш., но като фактически получател на пощенската пратка е вписана „съпруга”, без дори да са посочени конкретни имена на това лице, още по-малко има означение, чия съпруга е. Така извършеното връчване на юридическото лице “И.К. 5” ЕООД е очевидно нередовно. Достатъчно в тази насока е да се посочи, че от една страна не става ясно, кое в действителност е лицето получило коментираната пощенска пратка и каква е връзката му с дружеството жалбоподател, а от друга, че не съществува законова разпоредба оправомощаваща „съпруги“ да получават фирмени книжа.

8. При това положение, не може да се приеме, че за жалбоподателя “И.К. 5” ЕООД срокът за обжалване е започнал да тече от вписаната в разписката дата на връчване11.07.2013 г. Крайният извод е, че жалбата депозирана в Пловдивски районен съд на 29.07.2013 г. се явява подадена в срок и е процесуално допустима за разглеждане, доколкото от данните по делото не се установява друга дата, на която коментираното НП да е редовно връчено на жалбоподателя. В случая е ирелевантен факта по какъв начин на дружеството е станало известно за издаденото наказателно постановление.

По изложените съображения определението на ПРС ще следва да бъде отменено, а делото върнато на същия съд и съдебен състав за продължаване на следващите се съдопроизводствените действия и произнасяне по същество по жалбата на “И.К. 5” ЕООД.

Мотивиран от горното, Пловдивският административен съд, ХІХ касационен състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ Определение № 998 от 02.08.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, V н.с. постановено по н.а.х.д. № 4419 по описа за 2013 г. на същия съд.

ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                 ЧЛЕНОВЕ :   1.

 

                                                                                   2.