РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ

 

 

 

 


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 200

 

гр. Пловдив, 27 януари 2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ТРИНАДЕСЕТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесет и седми януари две хиляди и четиринадесетата година  в състав:

 

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ПАСКОВ

 

 

като разгледа докладваното от административен съдия ГЕОРГИ ПАСКОВ  адм. дело №  3302 по описа за 2013г. на Административен съд - Пловдив и като обсъди:

Производството по делото е образувано по повод жалба  от  “АИПСИМП по акушерство и гинекология – д-р Р. Х.”, със седалище и адрес на управление ****, ЕИК ****, представлявано, от д-р Р. Х. Х.,  против Писмена покана на Директора на РЗОК-гр. Пловдив с изх. № 16-3105/19.09.2013г.

По допустимостта на жалбата Съдът намира за установено следното:

С разпореждане от 29.10.2013г. Съдът е оставил жалбата без движение до представяне по делото на внесена ДТ в размер на 50 лв. Съобщението е било редовно връчено по реда на чл. 47, ал.1 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК,   като срокът по чл.158, ал.1 от АПК е изтекъл.

Съгласно чл. 151, т.3  от АПК към жалбата или протеста се прилагат документ за платена държавна такса, ако такава се дължи. Съобразно Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.

Съгласно чл. 158, ал.1 от АПК когато жалбата или протестът не отговарят на изискванията на чл. 150, ал. 1 и чл. 151, те се оставят без движение, като на оспорващия се изпраща съобщение да отстрани нередовностите в 7-дневен срок. Съобразно ал.3 на същия член ако нередовностите не бъдат отстранени в срока по ал. 1, жалбата или протестът се оставя без разглеждане с разпореждане на съдията-докладчик. Когато нередовностите се открият в течение на производството, съдът прекратява делото.

Предвид неизпълнението на гореизложеното задължение от жалбоподателя съдът намира, че жалбата следва да се остави без разглеждане и образуваното производство следва да бъде прекратено.

Ето защо Съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “АИПСИМП по акушерство и гинекология – д-р Р. Х.”, със седалище и адрес на управление ****, ЕИК ****, представлявано, от д-р Р. Х. Х.,  против Писмена покана на Директора на РЗОК-гр. Пловдив с изх. № 16-3105/19.09.2013г.

 

ПРЕКРАТЯВА  производството адм. дело № 3302 по описа за 2013г. на Административен съд – Пловдив.

 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.

 

                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: