О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 130

 

гр. Пловдив, 16 януари 2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, VІІІ-ми състав, в закрито заседание на шестнадесети януари, две хиляди и четиринадесета година в състав:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                          НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

като разгледа административно дело №3410 по описа на съда за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.215 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

            А.С.Г.,***, обжалва Заповед №13РД09-447 от 07.10.2013г. на кмета на Община Пловдив – Район “Северен”, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж “преустройство- основен ремонт на апартамент с идентификатор №56784.506.102.2 по кадастралната карта на град Пловдив”, с административен адрес: *****

Констатирал нередовности на жалбата, с разпореждане от 11.11.2013г. съдът уведомява жалбоподателката, съгласно чл.158, ал.1, във връзка с чл.150, ал.1, т.т.5, 6 и 7 и чл.151, т.3 от АПК, че следва да отстрани нередовностите в 7-дневен срок от получаване на съобщението за целта, като внесе сумата от 10,00 лв. по cметка на Административен съд- Пловдив и представи документ по делото за целта; посочи административния акт, който се оспорва; посочи в какво се състои незаконосъобразността на оспорения акт и формулира конкретно искане към съда. Разпореждането е съобщено на жалбоподателката чрез залепване на уведомление по смисъла на чл.47, ал.1 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), във връзка с чл.144 от АПК, на постоянния и настоящ адреси на същата, съгласно информация от Национална база данни “Население”, на 18.12.2013г. Нередовностите не са отстранени в преклузивния 7-дневен срок, изтекъл съответно на 09.01.2014г., поради което жалбата следва да се остави без разглеждане, а образуваното дело да се прекрати.

Предвид гореизложеното и на основание чл.158, ал.3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.С.Г.,***, против Заповед №13РД09-447 от 07.10.2013г. на кмета на Община Пловдив – Район “Северен”, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж “преустройство- основен ремонт на апартамент с идентификатор №56784.506.102.2 по кадастралната карта на град Пловдив”, с административен адрес: *****

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №3410 по описа на съда за 2013г.

Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Адм. съдия:/п/.........................

/Н.Бекиров/