ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 122

гр. Пловдив, 16.01.2014год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд – Пловдив, ХХІІ състав, в открито съдебно заседание на тринадесети декември, две хиляди и тринадесета  година,

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ  ХАРИТЕВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ: СТОИЛ БОТЕВ           

                                                                                  ГЕОРГИ ПАСКОВ

при секретаря Р.П. и с участието на прокурор Борис Мендев,  като разгледа докладваното от съдия Ботев чкнахд № 3433 по описа на Административен съд – Пловдив за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на глава Дванадесета от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

Жалбоподателят – А.К.П. обжалва Определение  № 1182 от 26,09, 2013г., постановено по н.а.х.д. № 5300 по описа на Пловдивския районен съд за 2013 година, 14-ти наказателен състав,  с което  е оставена без разглеждане като недопустима жалбата на А.К.П. срещу наказателно постановления № 11010215 от 12.06.2013 г. на АДФИ, с което му е било наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева за нарушение по 25, ал. 2, предл. 1 от ПМС № 324 от 30.12.2009 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България 2010 г. и е прекратено производството по НАХД № 5300/2013 г. по описа на ПРС, ХІV н. с.

Според касатора определението е неправилно, тъй като съобщението за оспореното НП е получено от негова съседка К. Н., която не е упълномощена за горното, както и че жалбата от негова страна е изпратена от него до ПРС  три дни след получаване на НП.

Ответникът  - Агенция за държавна финансова инспекция , редовно призован, не се явява, не се представлява.

Окръжна прокуратура - Пловдив дава заключение за основателност на жалбата.

Административен съд Пловдив, ХХІІ касационен състав, намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл.211, ал.1 АПК, от страна по делото, за която определението е неблагоприятно, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН е основателна поради следните съображения:

ПРС е приел, че  обжалваното наказателно постановление е  било издадено на 12.06.2013 година и връчено на 18.06.2013 г. – съгласно приложената към НП обратно разписка.  Видно от пощенското клеймо за изплащане на жалбата срещу това НП, същото е било атакувано чрез административно наказващия орган /АНО/ на 26.06.2013 г. , като срокът за обжалване е изтекъл на 25.06.2013 г. – вторник, явяващ се работен ден, а жалбата срещу наказателното постановление е подадена на 26.06.2013 г. съгласно датата на пощенския плик и се явява просрочена съгласно чл. 59, ал. 2 от ЗАНН.

С оглед твърденията в частната жалба съдът установи, че действително в административната преписка е приложено съобщение в което е отразено че  НП е получено от К.Н., която не е член на семейството му и не е упълномощена за горното.

Предвид горното касационната инстанция намира, че определението като незаконосъбразно следва да се отмени, а делото се върне на същия съд за продължаване на съдебните действия.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с чл.221, ал.2 АПК Административен съд Пловдив, ХХІІ касационен състав,

ОПРЕДЕЛИ

ОТМЕНЯ  Определение  № 1182/ 2013г., постановено по н.а.х.д. № 5300 по описа на Пловдивския районен съд за 2013 година, 14-ти наказателен състав.

ИЗПРАЩА делото на същия състав за продължаване на съдебното производство.  

 Определението е окончателно.

                                                           Председател:

                                                                   Членове