П Р О Т О К О Л

 

Гр. Пловдив, 16.01.2014 г.

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХХV състав, в публично съдебно заседание на шестнадесети януари две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЗЛАТАНОВА

 

Секретар: Д.Т.

Прокурор: 

сложи за разглеждане АХД дело № 3458 по описа за 2013 година, докладвано от Председателя.

 

На именното повикване в 15,13  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ : К.Г.Д., Д.К.П., Л.К.П., Т.С.К., редовно призовани, не се явяват. За тях се явява адв. В. с пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА  ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – Пловдив, редовно призована, се явява Началника на службата *.

Съдът констатира, че неправилно настоящото производство е образувано пред Административен съд – Пловдив.

Предмет на настоящото производство е Обжалване на решение № 248 – С/18.10.2013 г. на Общинска служба по земеделие град Пловдив за стойността на обезщетението със земя и/или с поименни компесационни бонове на собствениците по  реда на чл. 19 ал. 17 т. 1 от ППЗСПЗЗ. Същото има характер на индивидуален административен акт, издаден по съответния ред на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ. Съгласно разпоредбата на параграф 19 от преходните и заключителни разпоредби към ЗИД АПК обнародван в ДВ бр. 39/2011г. индивидуалните административни актове по ЗСПЗЗ и Правилника за прилагането му и отказите за издаването, с изключение на тези, издадени от Министъра на Земеделието, могат да се обжалват пред Районен Съд по реда на АПК, а подлежат на касационно обжалване  пред Административен съд - Пловдив по реда на АПК. Следователно настоящият съд може да бъде единствено касационна инстанция, но не и такава, контролираща по същество по въззивен ред атакувания акт.

Ето защо производството ще следва да се прекрати, а делото да се изпрати на компетентния за това Районен съд - Пловдив. Водим от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 3458/2013 година по описа на Административен съд Пловдив , ХХV състав.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на РАЙОНЕН СЪД – Пловдив.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от днес.

 

Заседанието се закри в 15,16 часа.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/

 

        СЕКРЕТАР:  /п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: