РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

    О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

   № 257.

 

 

      гр. Пловдив, 30.01.2014 год.

 

 

 

     В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХІХ състав, в закрито съдебно заседание на  тридесети януари през две хиляди и четиринадесета година в състав :

                       

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИЯ ЗЛАТАНОВА

                                                             ЧЛЕНОВЕ : МИЛЕНА ДИЧЕВА

                                                                                 МАРИАНА МИХАЙЛОВА  

                                                             

като разгледа докладваното от член съдията МАРИАНА МИХАЙЛОВА к.н.а.х дело № 3564 по описа за 2013 год., за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл. 229 и сл. от АПК във връзка с чл. 63, ал. 2 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба предявена от Комисия за защита на потребителите – Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр.Пловдив против Решение № 2697 от 21.10.2013г. на Пловдивски районен съд,  IV – ти н.с, постановено по НАХД № 44/2013г. по описа на същия съд, отменящо Наказателно постановление /НП/ № № 2012К- 026541 от 27.04.2012г.  на Директор  в РД - Пловдив, към Главна Дирекция “Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, с което на  “С.Д.” ЕООД – гр.Пловдив с управител и представител  Д.К. със седалище гр.***** са наложени ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИИ, както  следва – в размер на 300 лева  за нарушение по чл.9, ал.2 от Закона за защита на потребителите, в размер на 500 лева за нарушение по чл.127ал.3 от ЗЗП и в размер на 500 лева за нарушение на чл.119, ал.1т.1 от ЗЗП.

             Поддържаните касационни основания се субсумират в извода, че атакуваният съдебен акт е постановен в противоречие с приложимия материален закон – касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК, вр. чл.63, ал.1, пр.2 от ЗАНН. В тази насока се поддържа, че нарушението по чл.9, ал.2 от ЗЗП е установено по несъмнен начин от събраните доказателства в хода на административнонаказателното производство, като при съставяне на АУАН и издаване на НП не са допуснати приетите от първоинстанционния съд съществени нарушения на процесуалните правила по смисъла на  чл.42, т.3 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, по отношение на нарушенията по чл.119, ал.1, т.1 от ЗЗП и чл.127, ал.3 от ЗЗП.

             Иска се отмяна на първоинстанционното решение и потвърждаване на отмененото наказателно постановление.

            При служебна проверка допустимостта на подадената касационна жалба, Съдът констатира следното:

   Съгласно разпоредбата на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН първоинстанционното решение подлежи на касационно обжалване пред административния съд на основанията, предвидени в НПК и по реда на глава дванадесета от АПК. По силата на посочената разпоредба и на основание разпоредбата на чл. 211, ал. 1 от АПК срокът за обжалване на постановеното решение на  районния съд е 14-дневен, считано от деня на съобщаването  на страните за постановяването му.

Обжалваното решение, видно от приложената по делото разписка, удостоверяваща получаването на съобщението за изготвянето му от Комисията за защита на потребителите, Регионална дирекция – гр.Пловдив, е било редовно съобщено на касатора на 30.10.2013г., при което положение срокът за оспорването му пред касационната инстанция е изтекъл на 13.11.2013 г. (сряда,  присъствен ден), до когато не е била подадена жалба. Видно от приложения към жалбата пощенски плик, съдържащ датно пощенско клеймо от 14.11.2013г., жалбата е подадена чрез пощата с препоръчана пощенска пратка И Д R PS4040 00MDWQ A на следващия ден – 14.11.2013г.(четвъртък), тоест след изтичане на законоустановения срок за упражняване правото на касационна жалба. 

Срокът, предвиден в разпоредбата на чл.211, ал.1 от АПК има  преклузивен характер и изтичането му има за последица погасяване  правото на жалба, а наред с това и на компетентността на касационната инстанция да се произнесе по подадената жалба.

В случая доказателства, които да подлагат на съмнение горните изводи не са  ангажирани от касатора в настоящото производство.

Предвид гореизложеното, съдът прие, че касационната жалба е процесуално недопустима, като подадена след изтичане на срока по чл.211, ал.1 от АПК,  което налага, на основание чл. 215, ал.1, т.5 от АПК вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, същата да бъде оставена без разглеждане и да бъде прекратено образуваното касационно производство.

При това положение ще следва да бъде отменено и определението от 14.01.2014г., с което е даден ход на делото за разрешаване по същество.

Мотивиран от гореизложеното, Пловдивският административен съд, ХІХ касационен състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определението от 14.01.2014г., с което е даден ход на делото за разрешаване по същество.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба предявена от “С.Д.” ЕООД – гр.Пловдив, ЕИК 201571281, с управител и представител  Д.К. със седалище гр.***** срещу Решение № 2697 от 21.10.2013г., постановено по НАХД № 44 по описа на Районен съд Пловдив за 2013г., с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № № 2012К- 026541 от 27.04.2012г.  на Директор в РД - Пловдив, към Главна Дирекция “Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите

ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 3564  по описа за 2013г. на Административен съд – град Пловдив.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                             ЧЛЕНОВЕ :   1.

 

 

                                                                                            2.