О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 247

 

Град Пловдив,  30 януари 2014 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Административен съд – Пловдив, ХVІІІ състав, в закрито заседание на тридесети януари две хиляди и четиринадесета година, в състав  

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: ЙОРДАН РУСЕВ

 

 

като разгледа адм. дело № 3721 по описа на съда за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

            Постъпила е жалба от С. Костадинова Ж., ЕГН **********, К.И.Д., ЕГН ********** и С.И.Т., ЕГН ********** против писмо изх. № 94-С-771/14.11.2013г. на зам.кмет на община-Асеновград. 

.               Административен съд – Пловдив в настоящия състав, преценяйки, че жалбата страда от нередовности, изразяващи се в това, че липсва внесена държавна такса за неговото водене е указал на жалбоподателите в седмодневен срок да ги отстранят, като внесат дължимата държавна такса. Разпореждането на съда е изпратено на адреса, посочен в жалбата. Настоящият състав на съда е на становище, че следва да се приеме, че връчването на съобщението е редовно извършено на основание чл. 38 от ГПК, вр. с чл. 46, ал. 1 от с.к. намиращи приложение в случая на основание чл. 144 от АПК. На следващо място съгласно Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и министерството на правосъдието т. 2б казва, че по жалба срещу административен акт се събира проста такса от физически лица в размер на 10 лева. Доказателства, че по делото има събрана държавна такса в посочения размер липсва. В този ред на мисли по делото е постъпила молба с датен печат от 29.01.2014г., с която жалбоподателите заявяват, че няма да внесат държавна такса.  Всичко това прави жалбата нередовна по смисъла на чл. 151, т. 3 от АПК. Нередовностите на жалбата не са изправени. 

Поради гореизложеното настоящият състав на съда намира, че жалбата на „С. Костадинова Ж., ЕГН **********, К.И.Д., ЕГН ********** и С.И.Т., ЕГН ********** против писмо изх. № 94-С-771/14.11.2013г. на зам.кмет на община-Асеновград следва да бъде оставена без разглеждане и производството по делото да бъде прекратено.     

Ето защо и на основание чл.158, ал.3 АПК, Съдът   

 

                                      О П Р Е Д Е Л И : 

 

            ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С. Костадинова Ж., ЕГН **********, К.И.Д., ЕГН ********** и С.И.Т., ЕГН ********** против писмо изх. № 94-С-771/14.11.2013г. на зам.кмет на община-Асеновград.                   

          ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3721 по описа на Административен съд – Пловдив, ХVІІІ състав за 2013 година.

          Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването с препис за страните.

 

 

 

 

                                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/