ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

гр. Пловдив, 27.01.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Пловдив,  ІІ-ри състав, в закрито заседание на двадесет и седми януари, две хиляди и четиринадесета година  в състав:                 

                     

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЧО ДИЧЕВ

 

като разгледа административно дело № 3725 по описа на съда за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на Е.А.А. *** срещу “отказ за достъп до обществена информация, нарушение по чл.28 от ЗДОИ”,  като в жалбата се сочи, че се обжалват “действия/бездействия от страна на Кмета на Община Марица...”  След оставяне на жалбата без движение за уточняването й, жалбодателят е посочил, че обжалва  “незаконосъобразното тълкуване и прилагане на ЗДОИ от  страна на Кмета на Община Марица в Решение № 24-00-235(1)/ 25.11.2013 г.” Административният орган е посочил в писмо на л.31, че по образуваната преписка по заявление вх. № 94-00-1958(8) от 22.08.2013 г.  от   Е.А.А. няма изричен отказ на административния орган за предоставяне на достъп до обществена информация, а е формиран мълчалив такъв по смисъла на чл.58, ал.1 от АПК. Към същото писмо са представени всички документи във връзка с подаденото заявление.

Административен съд – Пловдив, ІІ състав, намира подадената жалба процесуално недопустима, по следните съображения:

1.  В представената преписка липсва Решение № 24-00-235(1)/ 25.11.2013 г., каквото жалбодателят уточнява като предмет на  обжалване, а административният орган изрично посочва, че е налице мълчалив отказ по подаденото заявление, поради което  жалбата е безпредметна.

2.   Писмото по преписката със същия номер  24-00-235(1)/ 25.11.2013 г.  има уведомителен характер и не представлява нито решение по смисъла на чл.40 от ЗДОИ, нито изричен отказ за предоставяне на обществена информация, следователно същото не представлява ИАА по смисъла на чл.21 от АПК и не подлежи на обжалване.

3.  Най-накрая - евентуално от преписката и от посоченото в цитираното писмо може да се изведе наличие на мълчалив отказ за предоставяне на обществена информация, какъвто впрочем се твърди да е формиран  и от страна на административния орган. В този случай обаче е налице обаче процесуална пречка за образуване на съдебно производство, тъй като оспорването е направено след изтичане на предвидения за това срок (чл. 159, т. 5 от АПК). Съгласно чл. 149, ал. 2 от АПК мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. В случая заявлението за достъп до информация е подадено на 22.08.2013 г., за което не спори и което се сочи и в самата жалба,  и дори да се приеме възможно най-благоприятното за жалбодателя - че са били налице обстоятелства по чл. 30 и чл. 31 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за удължаване на срока, и при безспорното обстоятелство, че органът не се е произнесъл в сроковете по ЗДОИ по подаденото заявление, към момента на подаване на жалбата  - 04.12.2013 г. срокът за оспорване на формирания мълчалив отказ безспорно е бил отдавна изтекъл. Жалбодателят вероятно погрешно смята, че от получаването на писмото за него започва за тече някакъв нов срок за оспорване, изпратеното обаче уведомително писмо не може нито да възстанови, нито да новира изтеклия срок.  Поради горното жалбата е процесуално недопустима и същата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото следва да бъде прекратено.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.А.А. *** против “незаконосъобразното тълкуване и прилагане на ЗДОИ от  страна на Кмета на Община Марица в Решение № 24-00-235(1)/ 25.11.2013 г.”, и ПРЕКРАТЯВА производството по Адм.д. № 3725/ 2013 г. по описа на Административен съд – Пловдив.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: