О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 119

16.01.2014г., гр. Пловдив

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, V състав, в закрито съдебно заседание на 14  януари, две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:СТОИЛ БОТЕВ

сложи за разглеждане административно дело № 3743 по описа за 2013 година, докладвано от председателя.

В Административен съд – Пловдив е постъпила жалба от "Млечни продукти" ООД срещу заповед № 1026 / 14.11.2013г. на директора на ОД "Земеделие"-Пловдив, като по нея е образувано настоящото административно дело.

С молба от 10,01,2014г. на юрисконсулт Б.Д. - процесуален представител на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Пловдив, с адрес за призоваване в гр. *** се твърди че горната жалба е адресирана  неправилно до Административен съд - Пловдив и моли същата да се остави без разглеждане, да се прекрати производството и на основание чл. 135, ал. 2 от АПК  жалбата се изпрати по компетентност на Районен съд-Пловдив.

От приложените по делото доказателства съдът установи, че действително  жалбата е била изпратена до ПРС , но е администрирана  и изпратена на АС Пловдив.

 Съгласно разпоредбата на § 19, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ /обн. "ДВ", бр. 39 от 20 май 2011г./, индивидуалните административни актове по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за прилагането му и отказите за издаването им, с изключение на тези, издадени от министъра на земеделието и храните, могат да се обжалват пред районния съд по местонахождение на имота по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалваната заповед е издадена на основание чл. 34, ал. 8 от ЗСПЗЗ и действително попада в хипотезата на § 19, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ /обн. "ДВ", бр. 39 от 20 май 2011г./.

Административен съд-Пловдив, в настоящия състав, намира, че настоящото дело не му е подсъдно, поради което и на основание чл. 135, ал.2 от АПК Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалба от "Млечни продукти" ООД срещу заповед № 1026 / 14.11.2013г. на директора на ОД "Земеделие"-Пловдив.

ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 3743 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 година.

ИЗПРАЩА жалбата на "Млечни продукти" ООД срещу заповед № 1026 / 14.11.2013г. на директора на ОД "Земеделие"-Пловдив по подсъдност на Пловдивския районен съд.

Определението не подлежи на обжалване.

Административен съдия: