О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 33

 

Град Пловдив, 07.01.2014 година

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, І отделение, ХІV състав, в закрито заседание на седми януари през две хиляди и четиринадесетата година, в състав:    

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ : ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА

 

като разгледа административно дело № 3748 по описа на съда за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е образувано по жалба на Р.А. *** и В.А.А. ***, против заповед № АБ-56/ 29.07.2013 г. на кмета на Община Садово относно изменение на ПУП- ПРЗ за УПИ Х – 580, 880, 890, 893 в кв.80 по плана на с.Болярци и образуването на нов УПИ Х - 580, 880, 890, 893 за складова дейност.

Твърди се в жалбата, че като собственици на съседни УПИ III-879 в кв.80 по плана на с.Болярции УПИ II – 515 /стар/, а според представеното удостоверение за идентичност УПИ I – 850 в кв.80 по плана на с.Болярци, жалбоподателите са непосредствено засегнати от предвижданията на ПУП по смисъла на чл.131, ал.2, т. 2-5 ЗУТ. По-конкретно сочи, че с обжалваната заповед се променя предназначението на имота по плана, което представлявало основание по чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ, тъй като се предвижда отреждане на УПИ Х - 580, 880, 890, 893 за складова дейност, което от своя страна противоречи на регионалната устройствена схема /РУП/, предвидена за общините Родопи, Марица, Куклен, Садово и Пловдив, одобрена със заповед № ЗД-00-109/ 15.08.2011 г. на Областен управител на област Пловдив, която не предвижда в тази част на селото производствена и складова устройствена зона, а такава с жилищно предназначение.

От представената по делото административна преписка съдебният състав констатира, че оспорената заповед касае УПИ X - 580, 880, 890, 893 за складова дейност, при съседи, видно от приложената скица към заповедта от север: УПИ XI 580, 880, 890, 893, от изток: УПИ VII 876, 880, 881, от запад: УПИ VIII 851 и от юг – улица.

В същото време жалбоподателите се легитимират като собственици на УПИ III-879 в кв.80 по плана на с.Болярци за жалбоподателя Р.А., и УПИ II – 515 /стар/, а според представеното удостоверение за идентичност УПИ I – 850 в кв.80 по плана на с.Болярци за жалбоподателя В.А..

От представените доказателства и наведени твърдения, от приложената административна преписка, включително от графичната част на оспорената заповед, имотите на жалбоподателите не са предмет на оспорения план, нито са съседни на имота, предмет на плана, не са включени с него в свързаното застрояване с процесното УПИ, нито попада в границите на хигиенно-защитна зона, т.е. не са налице хипотезите на чл.131, ал.2 ЗУТ.

Разпоредбата на чл.131, ал.1 ЗУТ дефинира кръга на заинтересуваните лица по смисъла на този закон. Това са собствениците и носителите на ограничени вещни права според данните от имотния регистър, чиито недвижими имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план. Алинея 2 от същия текст конкретизира лицата, които са непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план.

Настоящият съдебен състав намира, че жалбоподателите нямат качеството на заинтересовано лице по смисъла на чл.131 ЗУТ, тъй като не попадат в нито една от хипотезите на чл.131, ал.2, т.1-5 ЗУТ. Наличието на правен интерес е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на жалбата, поради което при липсата на такъв, производството по делото следва да бъде прекратено.

            Водим от гореизложеното, Административен съд Пловдив, І отделение, ХІV състав, на основание чл.159, т.4 АПК във връзка с чл.131 ЗУТ

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата Р.А. *** и В.А.А. ***, против заповед № АБ-56/ 29.07.2013 г. на кмета на Община Садово относно изменение на ПУП- ПРЗ за УПИ Х – 580, 880, 890, 893 в кв.80 по плана на с.Болярци и образуването на нов УПИ Х - 580, 880, 890, 893 за складова дейност.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3748 по описа на Административен съд Пловдив, І отделение, ХІV състав, за 2013 година.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването с препис за страните.

 

 

 

                        АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/