О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

Номер       75                                 Година  2014,13.01.                         Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,ХIХ касационен състав, в закрито заседание на 13.01.2014 година, в закрито заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЗЛАТАНОВА

     ЧЛЕНОВЕ:     МАРИАНА МИХАЙЛОВА

                                ТАТЯНА ПЕТРОВА       

 

като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МАРИЯ ЗЛАТАНОВА ЧКНАХД дело № 3767 по описа за 2013 година , намери за установено следното:

Производството е по реда на чл. 229 - 236 от АПК, във връзка с чл.63, ал. 2 от ЗАНН.

Делото е образувано по частна жалба вх.№ 24075/06.12.2013г. на „ХЕКИМ ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД,гр.Пловдив против Разпореждане № 9375 от 03.07.2013г. на ПРС, постановено по НАХД № 3818/2013г., ХVIII н.с.,с което е оставена без разглеждане жалба против Наказателно постановление № 19 от 27.02.2013г. на Началника на Митница Пловдив и е прекратено производството по делото.

            Жалбоподателят не е доволен от обжалваното разпореждане и моли за неговата отмяна. Излага доводи за неправилност и незаконосъобразност на разпореждането.

            Ответната по жалбата страна не дава становище по жалбата.

Съдът,като разгледа доводите и възраженията на жалбоподателя и обжалвания съдебен акт, намери за установено следното:

            Пред Районен съд Пловдив е било образувано НАХД №3818/2013г. по жалба на „ХЕКИМ ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД против НП № 19 от 27.02.2013г. на Началника на Митница Пловдив.

Жалбата до съда е с входящ номер в Агенция „Митници“,ТМУ Пловдив от 25.06.2013г. Видно от приложената административна преписка е,че в съответствие с разпоредбата на чл.58,ал.1 от ЗАНН, обжалваното НП е връчено на нарушителя срещу подпис на дата 11.06.2013г. Налице е изрично отбелязване на връчването и подпис на длъжностно лице,упълномощено  да представлява дружеството нарушител, пак в съответствие с разпоредбата на ЗАНН- чл.84 във връзка с чл.180 от НПК. Тоест, срок за обжалване е започнал да тече от дата на връчване и е изтекъл на 18.06.2013г.,а жалбата е депозирана едва на 25.06.2013г.

Ето защо, като е приел,че жалбата е просрочена и не е спазен преклузивния 7-дневен срок за обжалване , районният съд е постановил правилен акт.

Правилно е посочено и,че дори и срокът да е започнал да тече на 17.06.2013г.,както се твърди от жалбоподателя, включително и в частната жалба пред настоящия съд, то жалбата против наказателното постановление пак е подадена след седмодневния срок, тъй като последният е изтекъл на 24.06.2013г.,а жалбата е от 25.06.20313г.

Направеното пред настоящата инстанция възражение за това,че обжалвания съдебен акт е незаконосъобразен, тъй като неправилно е наименован „разпореждане“, вместо „определение“, е неоснователно. Определенията и разпорежданията все са актове на съда, с които по правило се разрешават процедурни въпроси. Наричат се общо още и съдебни постановления. Разграничителният критерий между определение и разпореждане касае предимно съдебния състав, който ги постановява- едноличен състав или съдебен състав от повече от един съдия. Често самият процесуален закон посочва вида на акта, с който следва да стане произнасянето, но погрешното наименоване на различните актове като разпореждане или като определение не е скрепено от закона със заплаха от незаконосъобразност на съответното процесуално действие на съда. Това е така, доколкото за тези съдебни актове се предвижда общ правен режим относно правните им последици,стабилитета и реда за обжалването им, различен от този на съдебните решения.

Съгласно чл.158,ал.3 от АПК съдът следва да се произнася с разпореждане, когато оставя жалбата без разглеждане, а съгласно чл.160 от АПК при прекратяване на производството произнасянето става с определение. Произнасяне с определение предвижда и чл.63,ал.3 от ЗАНН. Често, поради наложилата се практика, в един съдебен акт се обективират едновременно и разпореждане, и определение, тъй като едновременно се оставя без разглеждане жалбата и се прекратява производството по делото. Действително, когато се постановява прекратяване на производството, това следва да става с определение,а в случая районният съд се е произнесъл с разпореждане,включително и по отношение на прекратяването на производството. Това не прави актът незаконосъобразен,а само непрецизен,което в никакъв случай не е основание за неговата отмяна.   

Ето защо съдът намира,че жалбата е неоснователна и следва да се остави без уважение, като се потвърди обжалваното разпореждане.

Водим от горното, Съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане № 9375 от 03.07.2013г. на ПРС, постановено по НАХД № 3818/2013г., ХVIII н.с.,с което е оставена без разглеждане жалба на „ХЕКИМ ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД  против Наказателно постановление № 19 от 27.02.2013г. на Началника на Митница Пловдив и е прекратено производството по делото.

 

Определението е окончателно.

 

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                               ЧЛЕНОВЕ: