О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 104

град Пловдив, 15.01.2014 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, в закрито заседание на 14.01.2014 г. в състав

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОИЛ БОТЕВ

сложи за разглеждане административно дело № 3792 по описа за 2013 година, докладвано от съдията Ст. Ботев.

Производството е по реда на чл. 153, ал. 7 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Делото е образувано по  жалба на  Л.Г.П. с ЕГН **********  представляващ ЕТ „Л. Геолгиев - 2000" с ЕИК по БУЛСТАТ ****  с  адрес в гр.******  срещу решение № 1211 от 21.11.2013г. на Директор Дирекция „ОДОП“ Пловдив, при ЦУ на НАП с което е отказано спиране изпълнението на РА №161304003 от 22.10.2013г. издаден от ТД на НАП-Пловдив.

Твърди се, че са налице предпоставките на чл. 153 от ДОПК поради което се моли за отмяна на оспореното решение и спиране  изпълнението на оспорения РА.

По разпореждане на съдът жалбоподателят е представил молба /л.35/ от която се установяват данъчните оценки на процесните недвижими имоти, както следва:

1.           Недвижим имот находящ се в гр. Пазарджик, ул. "Търговска" № 34, с данъчна оценка 4 083,00лв.

2.           Недвижим имот находящ се в гр. Пловдив, ул. Неофит Рилски" №10, с данъчна оценка 84 859,10лв.

3.           Недвижим имот находящ се в гр. Пловдив, ул. "Иван Вазов" №38A, с данъчна оценка 3 506,70лв.

4.           Недвижим имот находящ се в гр. Пловдив, ул. "Иван Вазов" №38A, с данъчна оценка 2337,80лв.

5.           Недвижим имот находящ се в гр. Пловдив, ул. "Радко Димитриев" № 59, ап.12, с данъчна оценка 18 653,70лв.

6.          Недвижим имот находящ се в гр. София, кв. Красно село, ул. "Дамян Груев" №40, ап.10, с данъчна оценка 15 636,80лв.

 

От приложените по делото доказателства се установява че на жалбоподателят  с постановление за налагане на обезпечителни мерки  с № РД-10-547 / 25.09.2013год на на  старши публичен изпълнител при Териториална дирекция гр. Пловдив са наложени обезпечителни морки- възбрани върху четири недвижими имота в гр. Пловдив и гр. София, запор върху  лек автомобил, марка "Опел Корса“, както и запор върху банкова сметка *** „РАЙФАЙЗЕН БАНК“ и в „ БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД-СОФИЯ“. Органа е отказал спиране като е приел, че върху л.а. не е наложен запор, тъй като се е водел на друго лице.

От приложените съобщения за данъчни оценки на имотите съдът установи, че общата им стойност е около 127000лева, като следва да се вземе предвид че два от тях са в режим на СИО.

От представените доказателства по делото настоящият състав  не установи наличието на активи - собственост на дружеството, в размер по-голям от  размера на публичното задължение по оспорения РА, т.е. 244544ева.

Съгласно чл. 157, ал.3 от ДОПК съдът следва да спре изпълнението на РА, когато са налице безспорни доказателства, че е налице обезпечение на бъдещото  публично вземане, чрез наложени мерки върху активи на дружеството. Съгласно практиката на ВАС искането за спиране изпълнението на РА следва да бъде уважено, когато молителя представя доказателства за направено обезпечение на главницата и лихвите, респективно предложение за обезпечение до размера на задължението. В настоящият случай се установи, че направеното обезпечение е с активи на стойност  по-малка от размера на очакваното публично вземане по РА.

Поради това, направеното искане се явява неоснователно и следва да се остави без уважение.

Водим от горното и на основание чл. 153, ал. 7 от ДОПК, Административният съд – Пловдив, V-ти състав,

ОПРЕДЕЛИ:

ОТХВЪРЛЯ жалба на  Л.Г.П. с ЕГН **********  представляващ ЕТ „Л. Геолгиев - 2000" с ЕИК по БУЛСТАТ *****  с адрес в гр. *******  срещу решение № 1211 от 21.11.2013г. на Директор Дирекция „ОДОП“ Пловдив, при ЦУ на НАП с което е отказано спиране изпълнението на РА №161304003 от 22.10.2013г. издаден от ТД на НАП-Пловдив.

Определението не подлежи на обжалване.

                                                             Административен съдия: