ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 37

гр. Пловдив, 07.01.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Пловдив,  ІІ-ри състав, в закрито заседание на седми януари, две хиляди и четиринадесета година  в състав:  

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЧО ДИЧЕВ

като разгледа административно дело № 3802 по описа на съда за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на П.С.П. ***  против “мълчалив отказ на Кмета на Община Пловдив” за предоставяне на обществена информация по заявление вх. № 13ДОИ61/ 05.11.2013 г.

Административен съд – Пловдив, ІІ-ри състав, намира жалбата процесуално недопустима.  Видно от административната преписка по цитираното заявление органът се е произнесъл в срок с решение /л.13/, с което е предоставил частичен достъп до информация, както е посочено в решението, и е отказал предоставяне на информация в друга част, като се е позовал на чл.37, ал.1, т.3 от ЗДОИ. Самата жалбодателка сочи в жалбата си, че по заявлението е издадено решение, както и не се спори, че същото е връчено на 22.11.2013 г. /л.14/. Мълчалив отказ е непроизнасянето на административния орган в срок – така в чл.58, ал.1 от АПК, което непроизнасяне по силата на законовата фикция е приравнено на административен акт, който подлежи на обжалване. След като обаче органът се е произнесъл в срок, очевидно не е налице мълчалив отказ, а при изрично заявеното от страна на жалбодателката, че се обжалва мълчалив отказ /а не евентуално неблагоприятното за нея решение/,  и се иска отмяната именно на сочения от жалбодателката мълчалив отказ, който не съществува, жалбата е безпредметна.

Поради изложеното следва да бъде оставена без разглеждане  жалбата на П.С.П. ***  против “мълчалив отказ на Кмета на Община Пловдив” за предоставяне на обществена информация по заявление вх. № 13ДОИ61/ 05.11.2013 г., както и следва да бъде прекратено  производството по Адм.д. № 3802/ 2013 г. по описа на Административен съд – Пловдив.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.С.П. ***  против “мълчалив отказ на Кмета на Община Пловдив” за предоставяне на обществена информация по заявление вх. № 13ДОИ61/ 05.11.2013 г.  и ПРЕКРАТЯВА  производството по Адм.д. № 3802/ 2013 г. по описа на Административен съд – Пловдив.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: