П Р О Т О К О Л  № 45

Гр. ПЛОВДИВ, 08.01.2014 г.

 

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, VІІІ състав, в публично съдебно заседание на осми януари две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКО БЕКИРОВ

 

Секретар: Д.К.

Прокурор: 

сложи за разглеждане административно дело № 3882 по описа за 2013 година, докладвано от Председателя.

 

На именното повикване в 11.40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: СД “Христови МД и СИЕ”, редовно призован, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ: Директор на Териториална дирекция (ТД), гр. Пловдив на Националната агенция за приходите (НАП), редовно призован, се представлява от юриск. Б.З., представя пълномощно по делото.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ, редовно уведомена за възможността да встъпи в производството, не изпраща представител.

 

Юриск. З.: Да се даде ход на делото.

 

Производството по делото е образувано по жалба на СД “Христови-МД-90 и СИЕ”, със седалище и адрес на управление: ******, представлявано от Д.Х.Х.- управител, против Решение №463 от 18.11.2013г. на директора на ТД- Пловдив на НАП, в частта му, с която е оставена без уважение жалба на събирателното дружество против отказ на Екатерина Вълчанова- публичен изпълнител в ТД- Пловдив, изнесено работно място (ИРМ) гр. Стара Загора, на НАП, обективиран в писмо с Изх.№4811/2007/000065 от 19.07.2013г. да бъде прекратено производството по изпълнително дело №4811 по описа на ТД- Пловдив, ИРМ- Стара Загора, на НАП за 2007г.

Констатирал нередовност на жалбата, предвид липсата на приложен документ за платена държавна такса за образуване на съдебното производство, с разпореждане от 17.12.2013г. съдът уведомява жалбоподателя, съгласно чл.151, ал.2, във връзка с чл.149, ал.2, т.4 от ДОПК, че следва да отстрани нередовността в 7-дневен срок. Съобщението за целта, обективирано в призовка за насроченото по делото открито заседание на 08.01.2014г. от 11,15ч. е получено лично от Д.Х.Х. на 20.12.2013г. На 30.12.2013г. по делото постъпва молба с Вх.№25570 от адв. Георги Георгиев, с искане да се даде нов 7-дневен срок за изпълнение указанията на съда; ще бъдат представени документите непосредствено преди заседанието, включително платена държавна такса.

По делото не са постъпили документи, удостоверяващи направено заплащане на дължимата държавна такса, нито пък в съдебно заседание се представят доказателства в тази насока. При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че недостатъкът на жалбата не е отстранен в законоустановения срок, поради което същата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Ето защо и на основание чл.151, ал.2 от ДОПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на СД “Христови-МД-90 и СИЕ”, със седалище и адрес на управление: ******, против Решение №463 от 18.11.2013г. на директора на ТД- Пловдив на НАП, в частта му, с която е оставена без уважение жалба на събирателното дружество против отказ на Екатерина Вълчанова- публичен изпълнител в ТД- Пловдив, ИРМ- Стара Загора, на НАП, обективиран в писмо с Изх.№4811/2007/000065 от 19.07.2013г. да бъде прекратено производството по изпълнително дело №4811 по описа на ТД- Пловдив, ИРМ- Стара Загора, на НАП за 2007г.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

 

Определението може бъде обжалвано в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на жалбоподателя, и в същия срок, считано от днес за ответника, пред Върховния административен съд.

 

ПРОТОКОЛЪТ се изготви в СЗ.

ЗАСЕДАНИЕТО се закри в 11.45 часа

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:.

 

                                               СЕКРЕТАР: