О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 268

 

гр. Пловдив, 31 януари 2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, VІІІ-ми състав, в закрито заседание на тридесет и първи януари, две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

като разгледа административно дело №3896 по описа на съда за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.172, ал.5 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

А.В.Ш.,***, чрез адвокат Г.Б., със служебен адрес: ******, е сезирал съда със жалба против Заповед №11121/2013 от 27.09.2013г. за прилагане на принудителна административна мярка (ПАМ) “временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство (МПС) до решаване на въпроса за отговорността му”, издадена от началника на Сектор “ПП” /пътна полиция/, при Областна дирекция “МВР” (ОД”МВР”), гр. Пловдив.

Констатирал нередовности на жалбата, с протоколно определение от 08.01.2014г. съдът оставя същата без движение, като съгласно чл.158, ал.1, във връзка с чл.151, т.т.3 и 4 от АПК, указва на жалбоподателя, че следва да отстрани нередовностите в 7-дневен срок от получаване на съобщението за целта, като внесе сумата от 10,00 лв. по cметка на Административен съд- Пловдив и представи документ по делото за целта; както и да представи писмено пълномощно, по силата на което адвокат Баев ще го представлява по делото, ако жалбоподателят желае това. Съобщението е обективирано в призовката за насроченото по делото открито заседание на 06.02.2014г. от 8,45ч. От своя страна, призовката е изпратена на посочения от жалбоподателя адрес /*****/ и е получена на 22.01.2014г. от А.Ш., за която е посочено, че е “баба”. Така направеното връчване на съобщението /призовката/ съдът намира за надлежно направено при условията на чл.46, ал.1 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), във връзка с чл.144 от АПК. Нередовностите не са отстранени в преклузивния 7-дневен срок, изтекъл в случая на 29.01.2014г., поради което жалбата следва да се остави без разглеждане, а образуваното дело да се прекрати.  

Предвид гореизложеното и на основание чл.158, ал.3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.В.Ш.,***, против Заповед №11121/2013 от 27.09.2013г. на началника на Сектор “ПП” при ОД”МВР”- Пловдив, с която на Ш. е приложена ПАМ “временно отнемане на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността му”.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №3896 по описа на съда за 2013г.

ЗАЛИЧАВА насроченото за 06.02.2014г. открито заседание по делото от 8,45ч.

Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Адм. съдия:./п/........................

/Н.Бекиров/

 

 

Вярно с оригинала

 

Секретар:

 

НБ