РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

 

     О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

      83

 

 

            гр. Пловдив, 14.01.2014 год.

 

 

          В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

                 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ІІ отделение, ХІІ състав в закрито съдебно заседание на четиринадесети януари през две хиляди и четиринадесетата година в състав :

 

                                        АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ : МАРИАНА МИХАЙЛОВА

                                                                                                   

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА МИХАЙЛОВА адм. дело № 3906 по описа за 2013 год., за да се произнесе взе предвид следното:

     Образувано е по повод жалба предявена от Л.Д.Г. *** чрез пълномощника адвокат ** с посочен в жалбата адрес *** с правно основание чл.257 АПК против бездействия на Кмета на Община Куклен.

     Твърденията на които се основава жалбата, са че Г. е подала на 17.09.2013г. искане, адресирано до Кмета на Община Куклен, в частност Техническата служба на Общината за издаване удостоверение за характеристиките и на скица на недвижим имот, касаещ собствен между нея и брат й – Георги Сливаров недвижим имот, а именно : УПИ ХІ – 958, кв.95 по плана на гр.Куклен, общ.Куклен, обл.Пловдив, като е поискала издаването на бърза скица, за което е заплатила сумата от 20, 00 лв. На 24.09.2013г. е потърсила въпросната скица, която не получила, макар срокът за издаването й вече да е бил изтекъл. При това положение Г. е подала жалба до Кмета на Община Куклен с вх.№ 4486/24.09.2013г., но въпреки жалбата, не били издадени исканите  удостоверение за характеристиките и скица на имота, издадена била единствено данъчна оценка на имота. На същата дата – 24.09.2013г. Г. *** и Главния архитект искане с вх.№ 4487/24.09.2013г.  да й се предостави Протокол от трасирането на имот УПИ ХІІ – 958, кв.95 и имот УПИ ХІ - кв.95 по плана на гр.Куклен. Подобно искане същата е подала и на 30.08.2013г., озаглавено „молба” с вх.№ 4108/30.08.2013г., като е поискала да й се предостави Решението на Експертния съвет, с което били променени границите на посочените два съседни имота. Последните две искания, били мотивирани от факта, че Г. е получила писмо, с което й било съобщено, че е приет нов трасировъчен план за тези имоти. Независимо, че Г. направила всичко, което било в съответствие с изискванията на закона, Кметът на Община Куклен и в частност подчинената му администрация в лицето на Главния архитект, не са й предоставили посочените документи, които Г. била оправомощена да получи.

     С оглед на горното се твърди, че е налице неоснователно бездействие на Кмета на Община Куклен, и в частност подчинената му администрация в лицето на Техническата служба и Главния архитект на Общината, свързано с :

                  - неиздаването на скица за УПИ ХІ - 958, кв.95 по плана на гр.Куклен, общ Куклен, за което било подадено искане за бърза услуга още на 17.09.2013г.;

                  - неиздаването на характеристика на посочения УПИ, за което също било подадено искане още на 17.09.2013г.;

                  - непредоставяне на копие от постановеното Решение на Експертен съвет при Община Куклен за промяна в трасирането на процесния УПИ /УПИ ХІ - 958, кв.95 по плана на гр.Куклен/ и съседния нему УПИ / УПИ ХІІ – 958, кв.95 по плана на гр.Куклен/ - искане, подадано на 30.08.2013г.;

                   - непредоставяне на копие от Протокол от трасирането на процесния УПИ /УПИ ХІ - 958, кв.95 по плана на гр.Куклен/ и съседния нему УПИ / УПИ ХІІ – 958, кв.95 по плана на гр.Куклен/ – искане подадено на 24.09.2013г.

                   Иска се от съда, на основание чл.257, ал.2 от АПК да осъди Кмета на Община Куклен и в частност подчинената му администрация в лицето на Техническата служба и Главния архитект на Общината да изпълнят задълженията си, произтичащи от нормативните актове.

        Административен съд – гр.Пловдив, в настоящия състав, като прецени процесуалните предпоставки за допустимост на жалбата, и събраните доказателства по делото, поотделно и в тяхната съвкупност намира, че същата, е процесуално НЕДОПУСТИМА, и като такава следва да се остави без разглеждане, а образуваното съдебно производство по нея да се прекрати, по следните съображения :

                    В случая, на първо място следва да се посочи, че видно от фактическите твърдения в жалбата предмет на търсената защита по реда на чл.257 от АПК, е бездействието на кмета на Община Куклен и в частност подчинената му администрация – Техническата служба относно изпълнение на задълженията по чл.13, ал.5 и 6 от ППЗСПЗЗ да се издаде удостоверение и скица на имота, като предпоставка за възстановяване на правото на собственост върху имоти в границите на урбанизираните територии по чл.11, ал.1 от ППЗСПЗЗ.   

                   Сочените бездействия на административния орган по подадено заявление за издаване удостоверение и скица за имоти, не може да бъде квалифицирано като бездействие по смисъла на чл. 257 от АПК. В тази насока следва да се посочи, че в Раздел ІІ на глава ХV от АПК “Защита срещу неоснователни бездействия” законодателят е очертал две хипотези. При първата административният орган следва да бъде сезиран с искане за извършване на фактически действия, което е процесуална предпоставка за предявяването му, а при втората – задължението произтича пряко от нормативен акт и не е задължително административният орган да бъде сезиран. Затова двете искания на жалбоподателя до Община Куклен за издаване на удостоверение и скица, не могат да се квалифицират като бездействия на административния орган по смисъла на чл. 257 от АПК. Разпоредбата на чл.257, ал.1 от АПК, на която се позовава жалбоподателката, за да обоснове търсената защита, е приложима само, когато административният орган е длъжен да изпълни определено задължение, произтичащо от нормативен акт, като защитата се отнася за неизвършването на фактически действия, но не и за волеизявления на органа, които могат да бъдат оспорени по реда на чл.145 и сл. от АПК.

                   В процесния случай въпросните искания съставляват такива за издаване на индивидуален административен акт по чл. 21, ал. 3 от АПК, т.е. касае се до липса в законовия срок на волеизявление, респективно мълчалив отказ да се издаде документ от значение за упражняване правото на собственост от страна на Г. върху процесните имоти, която защита обаче, следва да се осъществи по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

                        Искането за издаване на скици и удостоверения по чл.13, ал.5 и ал.6 от ППЗСПЗЗ по своята същност представлява искане за извършване на административна услуга, като в случая е налице отказ за извършване на такава услуга. Разпоредбата на чл. 257 от АПК, касае съвсем различна хипотеза и е неприложима в случая, защото не е налице бездействие по задължение, произтичащо пряко от нормативен акт. Задължението за издаване на удостоверение и скица за имота, е опосредено и се предхожда от съответно сезиране, тоест административния орган може да издаде исканите документи само ако е налице писмена молба (искане, заявление) от съответното оправомощено лице, а не служебно по силата на закона. Нещо повече - по принцип издаването на документ е правно, а не фактическо действие и административният орган не е длъжен да го извърши, ако не бъде поискано. Въпросните документи може и да са необходими на Г., но редът за снабдяването им с тях, в случая не е чрез искане с правно основание чл. 257 от АПК.

       В изложения смисъл е и Определение № 6139 от 11.05.2010г. на ВАС по адм. д. № 14018/2090 IV о. и други.

                   На следващо място, видно от фактическите твърдения в жалбата предмет на търсената защита по реда на чл.257 от АПК, е бездействието на кмета на Община Куклен и в частност подчинената му администрация в лицето на Главния архитект, свързано с непредоставяне на копие от постановеното Решение на Експертен съвет при Община Куклен за промяна в трасирането на процесния и съседния нему УПИ по искане, подадано на 30.08.2013г., както и непредоставяне на копие от Протокол от трасирането на процесния и съседния нему УПИ по искане, подадено на 24.09.2013г.

                    В случая следва да се посочи, че отново не се касае за фактически действия, които административният орган да е бил длъжен да извърши по силата на закона, нито за бездействие на административен орган по задължение произтичащо пряко от нормативен акт, по смисъла на  чл.256 или  чл.257 от АПК.

                    Впрочем, следва да се посочи, че на практика с искане, отправено до административния орган Г. е поискала да се предоставят копия от съществуващи и издадени документи, което по естествотото си е искане за предоставяне на достъп до обществена информация, правната регламентация за което се съдържа в разпоредбите на Глава І, ІІ и ІІ от ЗДОИ. Тоест, и в случая се касае до липса в законовия срок на волеизявление, респективно отказ да се издаде индивидуален административен акт по смисъла на чл.28, ал.2 от ЗДОИ, което е бездействие от правен характер,  защитата срещу, също така следва да се осъществи по реда на чл. 145 и сл. от АПК.                    

                   Казано иначе, в случая наличието на нарочна процедура, регламентирана в нормите на чл.13, ал.4, ал.5 и ал.6 от ППЗСПЗЗ, респ. процедура, регламентирана в Глава ІІІ от ЗДОИ, обуславя недопустимостта на подадената жалба, с която е сезиран съда, защото правната възможност на гражданите за защита срещу неоснователни бездействия на административните органи по реда на  чл.256 и чл.257 от АПК, е предвидена извън производствата по издаване на индивидуални административни актове,  поради което и доколкото в случая се касае за такова административно производство, то не е налице възможност за осъществяване на защита по Гл.ХV, Раздел ІІ от АПК.

                   Крайният извод, който се налага е, че в случая липсва фактическо бездействие по смисъла на чл.257 от АПК, което означава, че жалбата няма предмет, което от своя страна, налага извод за недопустимост на  образуваното съдебно производство.

        Предвид гореизложеното, Съдът намира жалбата за процесуално недопустима, която като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното съдебно производство по нея прекратено.

        Мотивиран от горното, Пловдивският административен съд, ІІ отделение, ХІІ състав,

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

      ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба предявена от Л.Д.Г. *** чрез пълномощника адвокат ** с посочен в жалбата адрес ***** с правно основание чл.257 АПК против бездействия на кмета на Община Куклен.

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 3906 по описа за 2013г. на Административен съд Пловдив.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщението за постановяването му .

 

                        

 

 

 

 

 

                                  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:    /П/

Вярно с оригинала!

СЕКРЕТАР:  /П/