РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

 

  65.

 

 

гр. Пловдив,  13.01. 2014 год.

 

 

  В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ІI отделение, ХІI състав в закрито заседание на тринадесети януари през две хиляди и четиринадесетата година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИАНА МИХАЙЛОВА       

                                                                                            

като разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 3918 по описа за 2013 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

1. Производството е образувано по повод оспорване предявено от Р.Г.К. *** насочено срещу  отказ на Директора на Териториална дирекция - гр.Пловдив на Национална агенция по приходите да и бъде предоставена информация относно резултатите от предприетите действия по повод подаден от нея сигнал с вх.№ 94 – 00 - 4598 от 03.04.2013г. на ТД на НАП – гр.Пловдив. Иска се от Съда да задължи Директорът на Териториална дирекция – гр.Пловдив да предостави исканата информация.

2. С разпореждане от 20.12.2013г., Съдът е оставил без движение производството по заявеното оспорване, с оглед констатираната  нередовност по смисъла на чл.151, т.3 от АПК. Указал е на оспорващата,  че в 7 дневен срок от получаване на съобщението следва да внесе държавна такса в размер на 10 /десет/ лева по сметка на Административен съд – гр.Пловдив, и в същия срок да представи по делото платежния документ, удостоверяващ внасяне на държавна такса.

Със същото разпореждане изрично е указано на  К. и за последиците от неотстраняване на нередовността, в указания срок, а именно, че оспорването, ще бъде оставено без разглеждане, а производството по делото ще бъде прекратено.

3. За разпореждането на Съда, и за действията, които следва се предприемат от страна на оспорващата, както и за последиците от неизпълнение на дадените указания, е изпратено съобщение до оспорващата, съдържащо указанията на Съда. Съобщението е изпратено за връчване на посочения по делото адрес, и съобразно отбелязването върху върнатия по делото отрязък, лицето е отказало да получи съобщението, който отказ е удостоверен надлежно с подпис на връчителя, в съответствие с изискванията на чл.44, ал.1 от ГПК, приложим във връзка с препращащата норма на чл.144 от АПК, на 03.01.2014г.

4. Следователно, съобщението с указанията на Съда е редовно връчено при условията на чл.44, ал.1 от ГПК, приложим във връзка с препращащата норма на чл.144 от АПК на 03.01.2014г.,  като в нарочно указания срок, изтекъл на 10.01.2014г./петък – присъствен ден/, и до настоящия момент, въпреки дадените указания от Съда, констатираната  нередовност не е отстранена.

К. не е внесла държавна такса, която е дължима в настоящото производство, с оглед разпоредбата на чл.12, ал.3 от АПК, и не е приложила по делото платежния документ, удостоверяващ внасянето й.  Нещо повече, по повод връченото й съобщение за отстраняване на нередовностите, същата е  изрично заявила нежелание за внасяне на държавна такса в определения от съда размер, и в този смисъл е изричното отбелязване в самото съобщение.

5. В случая се касае за недостатък от категорията на тези, визирани в разпоредбата чл.151 от АПК, касаещи редовността на предявеното оспорване, налагащ оставянето му без движение, в съответствие с изискването на чл.158, ал.1 от АПК, който недостатък не е отстранен в определения от Съда срок. Няма никакво съмнение, че изискването на чл.151, т.3 от АПК е самостоятелна предпоставка за редовността на оспорването, като неизпълнението на посоченото законово изискване води до нередовност на оспорването.

6. При това положение, и при констатираното бездействие на оспорващата, настъпват последиците, предвидени в разпоредбата на чл.158, ал.3 от АПК, свързани с оставяне на оспорването без разглеждане и прекратяване на образуваното съдебно производство по него.

Това налага оспорването да бъде оставено без разглеждане, а образуваното съдебно производство прекратено, което изключва необходимостта от предприемане на всякакви други процесуални действия по делото.

Ето защо, Съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорване предявено от Р.Г.К. *** срещу отказ на Директора на Териториална дирекция - гр.Пловдив на Национална агенция по приходите да и бъде предоставена информация относно резултатите от предприетите действия по повод подаден от нея сигнал с вх.№ 94 – 00 - 4598 от 03.04.2013г. на ТД на НАП – гр.Пловдив.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3918 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :