Описание: Описание: Gerb osnovno jpegРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

 


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ ….

 

Град Пловдив, 14 януари 2014 година

 

           

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, І отделение, ІV състав, в закрито заседание на четиринадесети януари две хиляди и четиринадесета година, в състав:

Административен съдия: Анелия Харитева

като разгледа докладваното от съдията административно дело № 3959 по описа на съда за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производство по чл.34, ал.5 ДОПК.

Образувано е по жалба на „Родистрой“ ООД, с ЕИК 160131674, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Георги Измирлиев“ № 3, представлявано от управителя Д.В.В., против решение № 1301353 от 20.11.2013 г., издадена от Силвия Атанасова Георгиева, началник сектор „Ревизии“ в Дирекция „Контрол“ при ТД Пловдив на НАП, с която е отказано спиране на производството по издаване на актове от органите по приходите, свързани с извършваната ревизия, възложена със заповед № 1304689 от 27.09.2013 г.

Според дружеството-жалбоподател е налице основанието по чл.34, ал.1, т.4 ДОПК за спиране на ревизията, тъй като документите, които дружеството е следвало да представи във връзка с връчено искане за представяне на документи и писмени обяснения от 07.10.2013 г., са били иззети от Окръжна следствена служба и БОП по повод образувано срещу счетоводителката Анна Парпарова наказателно производство. На дружеството е необходимо време, за да се снабди с преписи от първичните счетоводни документи, които трябва да представи на органите по приходите. Иска се отмяна на обжалваната заповед.

Административният орган в писмено становище твърди, че ревизията е възложена със заповед № 1304689 от 27.09.2013 г. въз основа на постановление № 4787 от 10.09.2013 г. на прокурор Ваня Груева от Окръжна прокуратура Пловдив и иззетите счетоводни документи на дружеството от органите на ГДБОП и прокуратурата. От ревизираното лице е постъпила молба на 13.11.2013 г. за спиране на ревизията за 3 месеца, за да се предприемат действия по снабдяване с документи, свързани с ревизията. На основание чл.47 във връзка с чл.42, ал.2 и 3 ДОПК органите по приходите са изготвили искане с изх.№ 11-00-1357 от 29.11.2013 г. до Окръжна прокуратура Пловдив за предоставяне на достъп до иззетите документи, като наред с това се ползват данни от информационната база на НАП и от данъчното досие, които съдържат справки-декларации по ЗДДС, дневници за покупки и продажби по ЗДДС. Ако срокът за приключване на ревизията се окаже недостатъчен, той може да продължен по реда на чл.114, ал.2 и 4 ДОПК, а ревизираното лице може да предприеме действия по набавяне на документи, включително по реда на чл.58, ал.2 ППЗДДС, които да представи на органите по приходите, извършващи ревизията, съответно тези документи да бъдат преценени при издаване на ревизионен доклад и ревизионен акт. Поради това решаващият орган е преценил, че няма пречка ревизионното производство да продължи, тъй като органите по приходите имат задължение служебно да съберат всички относими доказателства.

Съдът намира, че жалбата, е подадена от активно легитимирана страна, имаща право и интерес от оспорването, тъй като със заповедта се засягат пряко и непосредствено интересите й и предвид нормата на чл.34, ал.5 ДОПК,  която изрично предвижда съдебен контрол както на заповедите за спиране, така и на отказите. Жалбата е подадена в срока по чл.34, ал.5 ДОПК. Изложеното налага извод, че жалбата е допустима, а разгледана по същество тя е неоснователна поради следните съображения:

От приложената административна преписка се установява, че със заповед за възлагане на ревизия № 1304689 от 27.09.2013 г. на Силвия Атанасова Георгиева, началник сектор „Ревизии“ в Дирекция „Контрол“ при ТД Пловдив на НАП, е възложена извършването на ревизия на „Родистрой“ ООД, която обхваща установяване на задължения за ДДС за периода 16.09.2008 г. – 22.03.2013 г., корпоративен данък за периода 01.01.2008 г. – 31.12.2011 г. и данък по чл.194, чл.195 и чл.204 ЗКПО за периода 01.01.2008 г. – 31.12.2011 г., която следва да приключи според данните в становището на решаващия орган до 27.01.2014 г. В рамките на това ревизионно производство на дружеството-жалбоподател е връчено искане за представяне на документи и писмени обяснения с изх.№ 31172 от 07.10.2013 г., връчено на 25.10.2013 г. На 15.11.2013 г. от дружеството е подадена молба с искане за спиране на възложената ревизия на основание чл.34, т.4 ДОПК, за да може дружеството да се снабди със счетоводните документи, необходими за представяне в ревизията. Въз основа на направеното искане е издадена обжалваната заповед № 1301353 от 20.11.2013 г. – предмет на настоящото съдебно производство, с която е отказано спирането, тъй като е преценено, че няма пречка ревизионното производство да продължи, защото правата на ревизираното лице са защитени чрез задължението на органите по приходите служебно да съберат всички относими доказателства, включително тези, находящи се при разследващите органи.

Оспорената заповед е законосъобразна и не са налице основания за нейната отмяна. Спирането на ревизионното производство се извършва на основанията, изчерпателно изброени в чл.34, ал.1, т.1-5 и ал.2 ДОПК, като в ал.3 е указано, че при наличие на основанията за спиране на ревизионното производство по ал.1 и ал.2, преценката за спира­не се прави от органа, възложил ревизията, а при административно обжал­ва­не – от решаващия орган. Т.е., ревизиращият орган действа в условията на оперативна самостоятелност, при която законът му е дал свобода да преценя конкретния казус, обстоятелствата и фактите, за да вземе най-правилното и най-целесъобразното решение.

В настоящия случай спирането е поискано на основание чл.34, ал.1, т.4 ДОПК, който предвижда възможност за спиране на производството при подадена молба на субекта – еднократно, за определен срок, но не повече от три месеца. Доколкото обаче нормата на чл.34, ал.3 ДОПК предвижда органът по приходите да извърши преценка за наличието на определена хипотеза, визирана от ДОПК, и на необходимост от спиране на ревизионното производство, в конкретния случай органът, възложил ревизията, е преценил, че спирането не е наложително. Действията, които ревизираното дружество иска за извърши, свързани с представяне на изискани от органите по приходите документи, могат да бъдат извършени в рамките на определения за приключване на ревизията срок. Както е подчертал това и органът по приходите в обжалваното решение, правата на ревизираното дружество са защитени чрез въведеното от закона задължение на ревизиращите органи служебно да съберат всички относими доказателства, включително и тези, намиращи се при органите на разследване-то. Това е така, защото в противен случай евентуално издаденият ревизионен акт няма да бъде обоснован и доказан и това основание ще подлежи на отмяна. Като се има предвид и обстоятелството, че не е използвана възможността за удължаване на срока за извършване на ревизията, предвидена по чл.114, ал.2 и 4 ДОПК, към настоящия момент действително не е налице основание за спиране на ревизионното производство, съответно направеният отказ е законосъобразен.

Предвид всичко изложено съдът намира, че жалбата като неоснователна следва да бъде отхвърлена. Затова и на основание чл.34, ал.6 ДОПК Административен съд Пловдив, І отделение, ІV състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Родистрой“ ООД, с ЕИК 160131674, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Георги Измирлиев“ № 3, представлявано от управителя Д.В.В., против решение № 1301353 от 20.11.2013 г., издадена от Силвия Атанасова Георгиева, началник сектор „Ревизии“ в Дирекция „Контрол“ при ТД Пловдив на НАП, с която е отказано спиране на производството по издаване на актове от органите по приходите, свързани с извършваната ревизия, възложена със заповед № 1304689 от 27.09.2013 г.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                         Административен съдия: