Gerb osnovno jpegРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

 


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ ….

 

Град Пловдив, 16 януари 2014 година

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, І отделение, ІV състав, в закрито заседание на шестнадесети януари две хиляди и четиринадесета година, в състав:

Административен съдия: Анелия Харитева

като разгледа административно дело № 3974 по описа на съда за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на В.Д.К. *** против заповед № РД 09-1458 от 03.12.2013 г. на кмета на Община Марица.

С разпореждане от 02.01.2014 г. жалбата е оставена без движение, тъй като е констатирано, че е налице нередовност по чл.151, т.3 АПК и на жалбоподателката са дадени указания да я отстрани, като й е указано, че неизпълнението ще доведе до прекратяване на производството. Съобщението с указанията е получено лично от жалбоподателката на 07.01.2014 г. До датата на днешното съдебно заседание не са извършени никакви процесуални действия за отстраняване на констатираната нередовност – не е представен платежен документ, а срокът за това е изтекъл на 14.01.2014 г., вторник, работен ден.

 С оглед изложеното съдът намира, че е сезиран с нередовна жалба, която е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено. Затова и на основание чл.158, ал.3 АПК Административен съд Пловдив, І отделение, ІV състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Д.К., ЕГН **********,***, против заповед № РД 09-1458 от 03.12.2013 г. на кмета на Община Марица.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3974 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 година.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването.

 

                                       Административен съдия: