О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 199

 

Административен съд-Пловдив, ХVІ състав, в закрито заседание, проведено на 27.01.2014 г. по Адм.Д № 3995 по описа на съда за 2013 година, председателствано от

 

СЪДИЯ АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по постъпила жалба на ЧЕРЕШКА БОРИСОВА ИВАНОВА от гр. Садово, ул. ОБОРИЩЕ No 11, в качеството й на ЕТ "ЧЕРИСА - ЧЕРЕШКА ИВАНОВА", ЕИК * срещу РА № 14/04.09.2013 г., издаден от началник отдел «МДТ» при Община Садово.

Съдът констатирал, че така подадената жалба не отговаря на изискванията на чл. 149, ал. 2, т. 4 от ДОПК – към жалбата не е приложен оригинален документ за внесена държавна такса в размер на 50 лв. по сметката за държавни такси на Административен съд – Пловдив.

Поради това, същата е оставена без движение, а на жалбоподателя е дадена възможност да отстрани нередовностите.

Съобщението, че жалбата е оставена без движение, в което са посочени задълженията на жалбоподателя, е връчено на 10.01.2014 г. В законоустановения 7-дневен срок, изтекъл на 17.01.2014 г., нередовностите на жалбата не са отстранени, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

 

Ето защо, на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЧЕРЕШКА БОРИСОВА ИВАНОВА от гр. Садово, ул. ОБОРИЩЕ No 11, в качеството й на ЕТ "ЧЕРИСА - ЧЕРЕШКА ИВАНОВА", ЕИК * срещу РА № 14/04.09.2013 г., издаден от началник отдел «МДТ» при Община Садово.

ПРЕКРАТЯВА производството по Адм.Д № 3995/2013 г. по описа на Административен съд – Пловдив, ХVІ състав.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.

 

 

СЪДИЯ: